The Analysis Of Azizi’s Style In The “A Glass Of Hot Shath”

به جرأت میتوان گفت که داستان هبوط در عهد عتیق (سفر پیدایش3: 1-24)، مهمترین، پرمعناترین و زیباترین بخش کتاب مقدس است که گنجینهای از حکمت را دربردارد و در رمزها و اشاراتش مهمترین مسائل انسانشناسی نهفته است. نتیجه گیری: وجود فاضلاب های شهری و زه آب های کشاورزی در محدوده شهر گنبدکاووس مهمترین دلایل کاهش کیفیت آب (طبقه کیفی بد) است. کاردان مقدم، ح.، جوادی، س.، روزبهانی، ر.، محمدی قلعه نی، م.، 1397. تعیین حریم کیفی رودخانه با استفاده از تلفیق روش USDA و آسیب پذیری کیفی (مطالعه موردی: رودخانه آب شیرین).

هاشم زاده سقرلو، ا.، و فرحمند، ح.، و عبدلی، ا.، و برناتچز، ل.، و کرمی، م. صفرزاده گندشمین، ا.، و صالحی نیشابوری، س. جمالی، س.، ابریشم چی، ا.، تجریشی، م.، 1386. ساخت مدل های پیش بینی جریان رودخانه و بهره برداری از مخزن سد زاینده رود با استفاده از سیستم استنباط فازی. پژوهش قاسمی و همکاران (1386) با عنوان «تبیین و تحلیل جامعهشناختی گرایش به خرافات» با هدف شناسایی میزان گرایش به خرافات در شهرهای اصفهان، اهواز و ایلام انجام شده است. منطقه مورد بررسي شامل ناحيه مصبي تجن به عنوان يکي از زيرحوضه هاي، حوضه آبريز درياي خزر مي باشد که وسعتي در حدود 2 کيلومتر مربع را در بر مي گيرد.

اين طرح به منظور بررسي و شناخت مکان هاي مناسب براي احداث سد زيرزميني، با هدف کنترل و ذخيره سازي جريان آب زيرسطحي رودخانه، به منظور تامين آب مورد نياز ايستگاه و عرصه هاي تحقيقاتي پژوهشگران، اجرا شد. بسياري از سطوح اساس محلي در اين ناحيه، نوسانات آبي را در طول دوران چهارم به صورت شواهد ژئومرفيك، يعني تراسهاي درياچه اي، در خود جا داده اند و با توجه به اين كه تغيير سطح آب درياچه هاي داخلي در ايران، به عنوان شاهدي از تغييرات اقليمي عهد چهارم به حساب مي آيند، نبود چنين شواهدي در درياچه طشك، كه سطح اساس رودخانه كر است، يك پديده غيرمعمول بايد تلقي شود، زيرا با توجه به تجربه تغييرات و نوسانات اقليمي در اين ناحيه، وجود چنين پديده هايي از نظر ژئومرفولوژي امري طبيعي است.نبود آثار تراسي در حاشيه سطح اساس رودخانه كر، اين سوال را مطرح مي كند كه عامل اصلي تفاوت اين حوضه با حوضه هاي مجاور، كه همگي داراي اسارتهاي رودخانه اي و تراسهاي درياچه اي پيرامون سطوح اساس خود هستند، به چه عاملي مي تواند نسبت داده شود.

به همين منظور بازه اي از رودخانه زهره به طول 60 کيلومتر به عنوان منطقه ي مدل با حضور سازه هاي حفاظت سواحل مورد مطالعه قرار گرفت. با درنظر گرفتن حدود اطمينان 95 درصد به عنوان کران هاي بالا و پايين عدم قطعيت، شاخص هاي d-factor و p-factor، به ترتيب 0.68 و 0.75 به دست آمد که نشان دهنده مقدار بالاي غلظت هاي مشاهداتي در حدود اطمينان 95 درصد بود. 48 درصد بیماران منطقه پیربکران، بیحسی دست و پا را شروع نشانههای اماس میدانستند. پس از خواندن این قطعات مجری مراسم ظرفی سفالی را که پراز آب است، بر دوش چپ خود حمل می کند.

اکثر پارامترها روندي رو به افزايش را در پايين دست و کاهش کيفيت آب را نشان داد. بررسي ها در پهناي دشت سيلابي ارس نشان مي دهد که تغييرات پهنا در طول مسير جريان بسيار متفاوت است و اين پهنا در نزديکي جلفا و پلدشت زياد و در ساير قسمت ها کمتر مي شود تغييرات در پهنا نشان از جابجايي زياد مسيرجريان اين رودخانه و گستردگي آبرفت ها در مسير جريان مي باشد در اين قسمت ها قدرت برش رودخانه تا حدي که شعاع قوس ها زياد افزايش نيافته، در حد برش فوق العاده است و هر چه اين برش افزايش يافته است برميزان تخليه رسوبات به رودخانه افزوده شده است و در نتيجه ميزان جابجايي نيز افزايش يافته است.

در اين بررسي تعداد 6 ايستگاه در سه ناحيه رودخانه اي، مصبي و دريا انتخاب و تراکم، تنوع و پراکنش زئوپلانکتون بطور ماهانه نمونه برداري و اندازه گيري گرديد. نخست از عکس هاي هوايي و تصاوير ماهواره اي براي بررسي حوضه آبريز رودخانه خشک و پهنه هاي سيل خيز استفاده گرديد. بررسي هر يک از نمونه ها در چهار زمان مورد برداشت با استفاده از آزمون فريدمن نشان دهنده تفاوت مشخص بين همه متغيرها در نمونه هاي مختلف است. در دياگرام ويلکوکس نيز همه ي ايستگاه ها در همه ي فصول در کلاس C2S1 قرار گرفته اند و رده ي کيفيتي کمي شور و براي کشاورزي تقريباً مناسب دارند.

از اینرو شعرهای او برای اهداف مورد نظر تحقیق، مناسب به نظر میرسند. به دلیل سکونت ترکها در نزدیکی این رودخانه به آن اتراک گفتهشده است. البته علاوه بر اوزان عروضی و نیمایی می­توان «هر تمهیدی را که شاعر در شعر به کار میبرد تا سخن را از سیاق طبیعی نثر دور کند و در آن به نوعی، آهنگ و تناسب ایجاد کند، در شمار موسیقی شعر آورد. همچنین، با ایجاد رابطه میان تصویر و روایت، به متن اصلی وفادار بماند. به این ترتیب آبی که در بخشی از داستان سرچشمۀ زندگی است و در ظلمات قرار دارد؛ در جای دیگری، در بین دو کوه قرار گرفته و پیام­آور مرگ برای اسکندر است.

به گفته پل تیلیش، هیچ متنی در ادبیات به اندازه باب سوم سفر پیدایش مورد تفسیرهای گوناگون قرار نگرفته و علت آن بینظیر بودن آن- حتی در ادبیات توراتی -ازجهتعمقروانشناختیآنوتااندازهای،قدرتمذهبیآناست.(بیرلین 1386: 124)برای فهم بهتر این داستان، بهتر است ابتدا داستانهایی که در این زمینه در بینالنهرین و ایران وجود دارد، بررسی شود و سپس داستان هبوط در تورات و اجزای سازنده آن همراه با دیدگاههای مختلف در اینباره مورد توجه قرار گیرد. در این مورد اعتقاد به زنده بودن و انسان­نما بودن آب دیده میشود. با این حال باردار بودن بیش از حد رودخانه ها از مواد رسوبی معلق ممکن است در اثر برداشت شن و ماسه نباشد.

تحلیل حقوقی مواد قانونی آلودگی آب با مطالعه موردی رودخانه کارون و مسوولیت ملی و بین المللی ایران در قبال آن. بدين منظور ابتدا الحاقيه HEC-GeoRAS با بهره گيري از عکس هاي Orthophoto، مشخصات هندسي رودخانه براي 344 مقطع عرضي استخراج و پس از واسنجي مدل هيدروليکي HEC-RAS، مدل سازي رودخانه به انجام رسيد و همچنين پروفيل سطح آب براي دوره بازگشت هاي 25، 50 و 100 برآورد و تخمين زده شد. مقايسه آناليز آماري (رسوب برآورد شده) با مقادير رسوب مشاهده اي نشان داد که چهار عامل طول کلي آبراهه، مساحت سازند، بارندگي سالانه و ديد کارشناسي در سطح 9% و ضريب تعيين 0.79 از همبستگي بالايي برخوردار بودند.

در هر لوله رونديابي رسوب و تعيين تغييرات تراز بستر به طور مجزا انجام مي گيرد. نتایج نشان می دهد: 1 رودخانه به طور میانگین در هر چهار دوره از انحنای قوس های خود کاسته است. طبق نتایج بدست آمده 7 گونه انگل شامل Corynosoma strumosoum، Triaenophorus crassus، Tetraonchus moneneteron، Diplostomum spathaceum، Camallanus lacustris، Raphidascaris acus و Lernaea sp. در هر سه شكل رويشي گونه غالب درخت پده در اشكوب بالا و درختچه هايي نظير گز و لگجي همراه گياهان علفي و بعضي از گندميان دراشكوب پايين قرار مي گيرند.

صالحه شوشتری، م.، باوی، س.، بهنام فر، ک.، 1383. بررسی سازگاری گونه های درختی و درختچه های به منظور احیا و توشعه بیشه زارهای حاشیه رودخانه دز در استان خوزستان. دهقانی، ن.، وفاخواه، م.، 1393. ارزیابی معادلات هیدرولیکی بار بستر در رودخانه ناورود, استان گیلان. «وقتی اندیشهای نتواند موضوعی را سامان دهد، یا انسان تنها آن را پیشبینی یا احساسکند نماد اصیل آشکار میشود.» (یونگ، 1387: 15) نماد یک اصطلاح است، اصطلاحی که بار معنایی آن بسیار فراتر از معنای قراردادی و روزمرهاش است. رودهای همیشه پویان که اطلس تاریخ را میسازند و نیز نماد مبارزان همیشه در صحنه. مار به دلیل زیرکیاش همیشه به دنبال این بود که به بیمرگی دست یابد و برای اینکه بیمرگ و جاودان شود، باید جای درخت حیات را در میان درختان بهشت پیدا میکرد تا اولین کسی باشد که از آن میخورد؛ از این رو،آدم را به خوردن میوه درخت معرفت وسوسه کرد تا آدم با دانشش جای درخت زندگی را به مار نشان دهد و از این طریق، خود به زندگانی جاودان دست یابد.

و دیگری آیرونی موقعیت یا واقعهای آیرونیکی که آیرونیست ندارد؛ ولی همیشه یک قربانی و یک ناظر دارد» (همان: 41). به این ترتیب، اگر به سه نوع تقسیم شود: کلامی، رفتاری و موقعیّتی؛ قطعاً خردمندانهتر است. از جمله: «امسال گرگها به شهر آمدهاند و چند پاسبان را خوردهاند، پزشکان در حین عمل، قلب آدمیان را میدزدند، هیچ کس به فندک هیچ کس رحم نمیکند» (همان: 240) و بعضی تصاویر از رویدادها و حوادثی حکایت میکند که اگرچه ظاهراً راوی در آن لحظات کوتاه شاهد یا شنونده آنهاست؛ ولی ناخواسته در جامعه گسترش و عمومیت یافته است. یک شانهام به این دیوار و یک شانهام به آن دیوار، سر و گردنم در خلا روییدهاند» (ایوبی، 1388: 42)، «ریسۀ چراغها، محزون و بیحرکت، نور کدر و گرفتهای داشتند.

بر اساس نتايج حاصل از تحقيق و با توجه به نوع کاربري اراضي، نواحي سيل گير محدوده مطالعاتي به سه ناحيه با خطرپذيري کم، متوسط و زياد تقسيم شده اند. «هیئت باستانیهای مقیم شاهنامهای برای اسکان موقّت حماسههای فروریخته، هزار دستگاه رخش، چندین دریاچه رودابه، پنجاه اصله کتیبه، سه هزار پر طاووس، یک اسکادران سیمرغ هدیه کرد. مطالعه هیدرودینامیکی الگوی جریان آشفته در قوس رودخانه با استفاده از مدل عددی سه بعدی. یکبار دیگر و اینبار با دقت بیشتری به رودخانه می نگرم ؛ سنگ های ریز و درشتی را می بینم که بر سر جریان آب رودخانه قرار گرفته اند .

دیدگاهتان را بنویسید