Journal Of Environments Vol

روش بررسی: این پژوهش از نوع مروری بوده و با هدف مقایسه ویژگیها و تنوع گونهای جنگلهای شمال ایران و جنگلهای معتدله پهنبرگ اروپای مرکزی انجام شده است که هر دو جزء جنگلهای سبز تابستانه (پهنبرگ خزان کننده مناطق معتدله) میباشند. نتایج این مطالعه نشان داد که در طراحی پارکها ضروری است تعیین نوع گونه متناسب با میزان آبیاری مورد نیاز و جنس خاک و سرشت گونهها و اهداف احداث پارکهای جنگلی باشد. تعبیر خواب رودخانه پر از ماهی شما با آبی گل آلود و طغیان اندوز و همچنین ماهی های مرده باشد یعنی می باشد که اتفاقاتی در آینده برای شما رخ خواهد داد که بسیار ناخوشایند و شامل درد و اندوه بسیار زیادی می باشد.

نمونه ی گاماروس ها معمولاً از مواد زیر بستر قلوه سنگ ها و کناره های گیاهان آبزی موجود در بسترجمع آوری و پس از الک کردن و خارج کردن شن و توده ها و خار و خاشاک و در چهارچوب کوادرات قرار گرفته و شمارش می شدند(9). از عوامل تاثیر گذار زیست محیطی بر تراکم و بقای گاماروس های آب شیرین: درجه ی حرارت، طول مدت روز و شفافیت آب است که فاکتورهای فوق در فراوانی مواد غذایی نیز نقش دارند و به همین دلیل چشمه ها و روان آب های(نهرها) شفاف معمولاً بستر مناسبی جهت رشد و تولید مثل گاماروس فراهم می کنند و با توجه به نوسانات دما تغییرات جمعیتی نیز بوجود می آید(22،29).

نقش زن در این داستان بدینگونه است که زن زندگی را به دنیا میآورد. در این مرحله جمعیت تشییع کننده با موهای پریشان سه بار از راست به چپ به گرد جسد می گردند و با دست به ران راست خود می کوبند و حاشیه ی جامه ی خود را بر فراز جسد تکان می دهند. تجهیزات، ماشین آلات و مجتمع های بهره برداری از شن و ماسه کیفیت زیبایی شناسی چشم انداز رودخانه را کاهش می دهند.

منشأ این باور حوادثی از قبیل هجوم حیوانات وحشی به افراد و یا فراگیر شدن بیماری های مهلک است. در این شعر (آن عاشقان شرزه)، که شعری با نمادهای اجتماعی- سیاسی است و غزلی در یاد شهیدانِ وطن و آنان که تن به تیرگی استبداد ندادند وهمچون آذرخش، اندیشهها را روشنیبخشیدند؛ با آرمآنهای خود زیستند و در این راه به شهادترسیدند و مثل مرغ طوفان، ترسی از حوادث زمانه و تبعات آن نداشتند و همة عناصر طبیعت و جلوههایی چون دریا، موج و صخره برای آنها گریستند.

تسلیمبودن دربرابر تقدیر و سرنوشت، به حدی رواج یافت که مقابله با حوادث و بلایا به نوعی مقابله با خواست خداوند تلقی میشد. مرحله دینی پس از آن متضمن خشنودسازی موجودات فراانسانی است که تصور میشود حیات انسان به آنها تکیه دارد.(الیاده، 1375: 1،113) «فریزر» مانند «تایلور» جادو را تکنولوژی و علم ابتدایی بشر میدانست و آنرا مبتنی بر تداعی معانی تلقی میکرد.(همیلتون،1377: 45) از نظر «فریزر» با کشف ماهیت واقعی جهان مادی که عصر ظهور دانش و علم است، دین افول میکند.

این بقایای فرهنگی در همه جوامع وجود دارد.(pals,1996: p.22) از نظر «تایلور» چون مکانیزم ذهنی همه انسانها مشابه هم است، لذا میتوان به درون ذهن انسان ابتدایی نفوذ کرد. در کنار این نیاز درونی به دین، توجه به معنای دین و کارکرد و تفسیر آن نیز همواره در تاریخ تفکر بشر از غرب تا شرق وجود داشته است و متفکران سعی کردهاند بر مبنای دیدگاه خود این مسئله اساسی حیات بشری را بررسی و تحلیل کنند. این مقام مسئول خاطرنشان کرد: توپوگرافی منطقه به گونهای است که بیتوجهی به رودخانه اترک و خشک شدن آن میتواند آسیب جدی به خراسان شمالی و حتی استانهای همجوار وارد کند؛ چون جریان این رودخانه از شرق به غرب است، همواره یکسری رسوبات در مناطق غربی جمعآوری میشود و ما نگران این هستیم که اگر رودخانه روزی جان خود را از دست دهد بادهای خراسان شمالی که از غرب به شرق می وزند تمام رسوبات انباشته شده را جابهجا می کند و سبب ایجاد معضل ریزگردها در استان می شود.

علاوه بر نقدهای روششناسانه فوق، نظریه «فریزر» و «تایلور» از نظر محتوایی نیز دارای ضعفهای اساسی است، اما پیش از بیان نقدهای محتوایی باید به پیشفرض اساسی این دو متفکر در تحلیل منشاء و تکامل دین توجه کرد. از نظر روششناسی مهمترین نقطهضعف این دیدگاه ایناست که، اگرچه «فریزر» و «تایلور» مدعی تبیین پدیدههای دینی بر اساس دادههای عینی بودند، اما در مقام عمل به جای تجزیه و تحلیل دادههای عینی، با استفاده از روش دروننگری و خود را به جای انساناولیه فرضکردن، پیدایش و تکامل دین را تبیین کردهاند.

استفاده از تجربیات سایر کشورهای درگیر با این معضل از جمله استفاده از ذرات خاک رس طی 25 سال گذشته. در جنگلهای شمال ایران سهم گونه­های چوبی بیشتر از سایر مناطق کشور است. 3-3 البرز(Harburz): بنا بر اساطیر ایرانی، نخست البرزکوه سر از خاک درآورد و سپس سایر کوهها از ریشه و بنیان آن پدیدآمدند. بطور مثال اگر نیاز به احداث بیوم پهنه­های شنی بیابانی گوناگون وجود دارد، باید در آن بخشی از پارک که برای این منظوردر نظر گرفته می شود، اقدام به خاکریزی نموده و از مناطق ارگ داخلی ایران به این منطقه خاک شنی بیابان منتقل گردد و یا چنانچه برای کاشت گونههای خاصی از درختان نیز نیاز به خاک اسیدی و یا خاک آهکی ویا خاک آلی باشد، آنگاه خاک مورد نیاز آن نباتات را فراهم نموده و به مکان مورد نظر منتقل نمود.

البته از نظر «فریزر» برای انسان ابتدایی جنبه عملی جادو -یعنی هنر جادوگری نه علم جادوگری- وجود دارد و جنبه ذهنی و نظری آن مهم نیست. در نیمکره شمالی 20 گونه از جنس Fagus وجود دارد (28). گونه راش شرقی یکی از با ارزشترین و مهمترین گونه جنگلی بومی شمال ایران است. اگر دختری خواب ببیند با قایقی از کنار رود میگذرد و مشغول جمع آوری سرخسها و سبزههای کناره رود است، دلالت بر آن دارد که زندگی سرشار از لذت و خوشی نصیب او خواهد شد و به امتیازات اجتماعی دست خواهد یافت.

کلاهخود رستم و آسمان به رنگ آبی است که مظهر آرامش، امید و زندگی است (ر.ک؛ لوشر، 1388: 38). در واقع، نقاش با هماهنگی رنگ در تلاش بودهاست تا امید به زندگی و پیروزی رستم را در ذهن مخاطب تصویر کند. دیدن خواب یک رودخانه خروشان، متلاطم یا رودخانهای که طغیان کرده، نشان میدهد که زندگی شما از کنترلتان خارج شدهاست. رودخانه در برخی جاها نیز از خود گذشتگی نشان می دهد . با توجه به فراهم بودن شرایط شبه تالابی در این دره و بسته بودن آن، با کم ترین هزینه می توان نسبت به احداث آن اقدام نمود.

رودخانه اهر نیز به عنوان یکی از رودخانه­های مهم دامنه­های غربی سبلان، ازجمله رودخانه­هایی است که در سال­های اخیر دچار تغییراتی در میزان دبی و رواناب حوضه (گزارش سالانه وزارت نیرو) گردیده است، تا قبل از سال 1377 یعنی آغاز بهره­برداری از سد ستارخان که بر روی این رودخانه احداث گردید، اهرچای یکی از پرآب­ترین و خروشان­ترین رودخانه­های استان آذربایجان ­شرقی به­شمار می­رفت. میانگین رتبۀ داراییهای اجتماعی در زمان قبل از احداث سد (18/150) بیشتر از میزان آن در زمان بعد از احداث سد (38/115) بوده است.

بررسی نشان می­دهد که کم بودن کربن آلی در پای دامنه­ها به منزله در اختیار قرار گرفتن مواد دامنه­ای توسط آب های جاری است که این امر در نهایت موجب افزایش میزان TDS آب­های جاری است. در یکی از این کلونی ها مردی به نام پرنتیس قدرت را در دست می گیرد که مرد ها نمی توانند ذهن او را بخوانند ولی زن هامی توانند. جادو، مدعی قوانین غیر شخصی همیشگی و جهانی است، ولی در دین چنین قوانین ثابتی مطرح نمیشود، بلکه جهان به میل و اراده خدایان اداره میشود.

اژدها طفره میرود و از رستم میخواهد که خود را معرفی کند و رستم چنین میکند. نقش رخش به عنوان نیروی یاریدهنده در این خان نیز بسیار مهم مینماید و رستم با یاری اوست که اژدها را شکست میدهد. پژوهش رضایی (1390) با عنوان «تحلیل و تبیین خرافات در عصر صفوی» با روش توصیفی – تحلیلی، تأثیر و نقش خرافات در موضوعات سیاسی، مذهبی و فرهنگی را بررسی کرده است و آن را عاملی تأثیرگذار در تحولات سیاسی – فرهنگی جامعۀ ایرانی در دورۀ صفویه معرفی کرده است. همچنین، در نبرد با اسفندیار، رستم یکی از افتخارات خود را گذر از هفت خان برمیشمارد که به نوعی در تکامل شخصیت قهرمانی او نقش بسزایی داشتهاست.

دیدگاهتان را بنویسید