Descartes’ Pineal Gland: The Seat Of The Soul

کمترین مقیاس زمانی برای حل معادلات30 دقیقه است، درحالیکه فرایندهای فیزیکی زیادی نظیر فرایندهای مربوط به ابرها، اقیانوسها و مقیاسهای زمانی کمتر اتفاق میافتد که نمیتوانند به طور صریح مدل شوند. بیشترین میزان شاخص کیفیت آب مربوط به ایستگاه 1 (پایین دست روستای زردآلو آباد) در خرداد ماه با 5/72 و کمترین مقدار آن مربوط به ایستگاه 5 (پایین دست روستای جعفرآباد) در شهریور ماه با 1/52 بوده است. بطور میانگین در طول 6 ماه نمونه برداری، ایستگاه 1 با عدد شاخص 8/70 و ایستگاه 5 با عدد شاخص 1/55 به ترتیب بهترین و بدترین شرایط کیفی را در بین سایر ایستگاهها داشتند.نتیجه گیریبا توجه به نتایج حاصل از این مطالعه، آلودگی از ایستگاه 1 به سمت ایستگاههای بعدی بطور قابل ملاحظه ای بیشتر شده و از کیفیت آب رودخانه کاسته شده است.

در این مطالعه کاهش شدید بارندگی در فصل بهار و افزایش بارش در پاییز و زمستان ملاحظه شد. بر اساس این تغییرات، تغییرات شدیدی در رواناب فصول بهار و پاییز ملاحظه شد. به طوریکه روانابها در اوایل زمستان افزایش مییابد اما در اواخر بهار و اوایل پاییز کاهش مییابد. این مکان در طول سال از برف پوشیده شده و بازدید از آن محدود میشود، تنها در تابستان امکان بازدید فراهم می­شود که از شمال از طریق Skardu و از غرب از طریق Astor قابل دسترسی است. افزایش دمای کره زمین سبب تغییرات ژرف و وسیع در اقالیم سطح زمین میگردد و موجب بروز تغییراتی در زمان و مکان بارش و طوفانها میشود.

تنها ۴۰ درصد از حوضه آبخیز سیستان در خاک ایران قرار دارد و مابقی آن متعلق به کشور افغانستان است. به طور کلی یک سناریوی غیر اقلیمی حاوی اطلاعاتی از وضعیت اقتصادی- اجتماعی و میزان انتشار گازهای گلخانهای در اتمسفر کره زمین است که به آن سناریوی انتشار (emission scenario) نیز گفته میشود. در مجموع 40 زیر سناریوی متفاوت SRES که در برگیرنده طیف وسیعی از تغییرات رشد جمعیت انسان در آینده، عوامل اقتصادی و تکنولوژیکی موثر بر انتشار گازهای گلخانهای و ذرات معلق است ارائه شدهاست.

فعالیتهای اقتصادی جوامع و متعاقب آن رشد صنایع و کارخانهها و تغییرات کاربری اراضی از عوامل اصلی افزایش گازهای گلخانهای هستند. عرض تونل 2.75 متر و ارتفاع آن 2.50 متر است. عمق این دریاچه نیز متغیر بوده و از 2 تا 30 متر در نوسان است. هوبارت و همکاران 1997، در 16 منطقه هیدرولوژیکی بزرگ از 20 منطقه ایالات متحده افزایش رواناب سالانه را آشکار نمودند. همانطورکه در جدول (1) ملاحظه میشود متوسط بارندگی این محدوده حدود 730 میلیمتر، متوسط تبخیر حدود 1959 میلیمتر و متوسط سالانه دما 12.6 درجه سانتیگراد است. همچنین به دلیل کوچک بودن محدوده مطالعاتی آمار ایستگاههای فوق معرف کل محدوده هستند.

در رودخانههای شریانی تعداد مجاری آبراهه نشانگر درجه شریانی بودن رودخانه است. در این مطالعه مشخص گردید بیشترین کاهش در متوسط جریان رودخانه در ماه آگوست اتفاق افتاده و با توجه به کمینه بودن میزان جریان در این ماه، وضعیت منابع آب در این ماه بحرانی خواهد بود. و در مقطعی، بعد از آنکه قضیه سرحد ایران در بلوچستان با خان کلات (و در حقیقت حکومت انگلیسی هند در قرن نوزدهم) فیصله یافت مطرح شد. بوتلات و همکارانش (2006) تأثیر دو برابر شدن غلظت گازکربنیک بر روی عوامل هیدرولوژیکی نظیر تبخیر و تعرق پتانسیل رطوبت خاک، توده برف ذخیره آبهای زیرزمینی، رواناب و بیلان آبی در سه حوضه آبریز بلژیک شامل رودخانههای سوآم و دایل را مورد مطالعه قرار داد.

در این تحقیق پس از تعیین دو سناریو به عنوان سناریوی حدی، توزیع احتمالاتی آبدهی رودخانه(CDF) بر اساس مدل بیز-مونتکارلو برآورد گردید. بنابراین، در تحقیق حاظر تعداد 20 مدل AOGCM برای تخمین تصویر اقلیمی در دورههای 30 ساله 40-2010، 70-2040 و 2100-2070 مد نظر قرار گرفته است. بمنظور شبیهسازی اقلیم کره زمین فرایندهای اصلی اقلیمی (اتمسفر – اقیانوس – سطح زمین – یخ پوسته و زیست کره) در مدلهای فرعی جداگانه شبیه سازی میشوند. بویج و همکاران (2011)، دبی رودخانه نیل را بر اساس وضعیت فعلی و سناریوهای مختلف از جمله تغییر اقلیم پیشبینی نموده و با استفاده از مدل RIBASIM، مدیریت منابع آب آتی را برای نقاط مختلف مصرف شبیهسازی نمودند.

با توجه به آثار زيانبار و خسارتهاي مكرر سيل در كشور، بررسي ابعاد و علل سيل شهر نكا به عنوان يكي از بزرگترين سيل ها در سالهاي اخير و راههاي پيشگيري آن، هدف تحقيق است.در اين مقاله ابعاد سيل مرداد ماه شهر نكا با توجه به نقش شرايط و ساختار جغرافيايي و طبيعي و منطقه از جمله اقليم و بارندگي، شيب زمين، اختلاف ارتفاع حوضه، جنس زمين، تخريب جنگلها و مراتع، رسوبات رودخانه اي، ضريب شكل حوضه، تجاوز به حريم رودخانه، وضعيت پل و پيچان رود با استفاده از روش مشاهده مستقيم و استفاده از داده هاي آماري و كار بر روي نقشه مورد بررسي قرار گرفته است.نتايج حاصل بيانگر نقش اساسي رفتار اجتماعي انساني و غفلت ساكنين منطقه نسبت به حفظ تعادل زيستي و همچنين ساختار جغرافيايي شرايط طبيعي به عنوان عوامل زمينه ساز و تشديد كننده وقوع سيل شهر نكا است.

12- زباله ها به چند گروه تقسیم می شوند ؟ مدلهای AOGCMدر چند دهه اخیر با افزایش قدرت کامپیوترها توسعه چشمگیری یافتهاند. این رودها در سرچشمه معمولاً آب شیرین و گوارا دارند ولی با عبور از نمکزارها و زمینهای گچی، شور شده و دارای املاح زیادی میشوند. لتمایر و همکاران 1994 افزایش سیلابهای زمستانه و بهاره را برای بخشهای زیادی از ایالات متحده آشکار نمودند. همچنین در حوضههایی که نفوذ پذیری خاک کم است، میزان سیلابهای در فصل زمستان افزایش یافته بنابراین، تجدید نظر در طراحی سازههای آبی ضرورت پیدا میکند.

شکوفایی دوباره به پاریس بازگشت، و پیشرفت در ساخت و ساز از ویژگی های مهم آن دوره است. این رود در منابع و اصطلاحات یونانیان و اروپاییان به نامهای آراکس، ارکساس و آراکسس بوده و از قدیم اِراسک و آراسک نامیده میشد و در زبان ترکی بیشتر مردمان این خطه از سرزمین ایران از آن به نام آراز یا آراس یاد میکنند. رودخانه ی ارس به لحاظ وضعیت جغرافیایی آن غیر قابل کشتیرانی است . داده های حاصله بر اساس شاخص کیفی آب سازمان بهداشت ملی آمریکا(National Sanitation Foundation Water Quality Index ) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و مسیر رودخانه با استفاده از نرم افزار سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) پهنه بندی گردید.

لیث و ویتفیلد 1998، تاثیر گرمایش هوا را بر روی نواحی جنوبی بریتیش کلمبیا مورد بررسی قرار دادند. در سال 2000 ویتفیلد و کانون دادههای هواشناسی و هیدرولوژیکی را برای دو دهه مختلف در کانادا مورد مقایسه قرار دادند و و نتایج نشان داد که دمای هوا در دو دهه اخیر در کلیه ایستگاهها افزایش دارد اما هر دو حالت کاهشی و افزایشی برای بارندگی و رواناب وجود دارد. با افزایش جمعیت و گسترش فعالیتهای صنعتی و استفاده از سوختهای فسیلی، CO2 از حدود PPM 280 در زمان قبل از صنعتی شدن به حدود PPM 370 در دوره کنونی افزایش یافته است که این رقم برابر با حدود 35 درصد افزایش است (ویگلی 2000). این افزایش گازهای گلخانهای و فاکتورهای دیگر نظیر پاره شدن لایه ازن و تغییرات چگالی انرژی ورودی خورشید به زمین عامل وقوع تغییرات اقلیمی در مقیاس منطقهای و جهانی است.

15 – انسان از باد چه استفاده هایی می کند ؟ این رودخانه معروف از قلب شهر از شرق به غرب جریان دارد و سمت چپ و سمت راست پاریس را تقسیم می کند. اسم زاینده رود آدم را یاد اصفهان می اندازد و وقت هایی که زاینده رود پرآب است و در اصفهان جاری، یکی از سرزنده ترین وقت های شهر را می توان دید؛ زاینده رود یا زنده رود به معنی رود زندگی بخش، قسمت اصلی اش از کوهرنگ در چهارمحال و بختیاری سرچشمه می گیرد. با توجه به اهمیت رودخانه گُل گُل بعنوان یکی از اصلی ترین منابع تامین کننده آب سد ایلام و همچنین تخلیه آلاینده های مختلف به آن، بررسی کیفی آب این رودخانه امری لازم و ضروری به نظر می رسد.مواد و روش هااین مطالعه از نوع توصیفی- مقطعی بوده که نمونه برداری در طی6 ماه از 6 ایستگاه مورد نظر صورت گرفته است و پارامترهای کیفی شامل: اکسیژن محلول، pH، کل جامدات، اکسیژن مورد نیاز بیوشیمیایی، کدورت، دما، فسفات، نیترات و کلیفرم مدفوعی مورد بررسی قرار گرفته است.

نشانههای حسی (sensation): شروع نشانهها با درد، کاهش حس، مورمورشدن انگشتان دست و پا و بیحسی است. تلاشهای زیادی برای تعیین میزان منافع به دست آمده از بازدید مناطق تفریحی صورت گرفته است. همچنین در این خصوص تحقیقات زیادی انجام گرفته است، اما در بسیاری از این تحقیقات تنها از تعداد محدوی از مدلهای AOGCM و یا سناریوهای انتشار استفاده شده است که ممکن است در برگیرنده همه واقعیتها نباشد.

استفاده در: ماشین حساب، ماهواره¬ها، چراغ¬ها و تابلوهای راهنمایی و رانندگی و بام¬نمای ساختمان. همچنین برآورد کلیه شاخصهای فوق با استفاده از مدل Magic انجام گرفته است. با توجه به این جدول ملاحظه میشود که مدل ECHO—G از لحاظ شاخصهای RMSE، R2 و MAE از مقدار مناسبتری برخوردار است. جدول (2) یک نمونه از برآورد شاخصهای فوق را برای دمای ماه دسامبر نشان میدهد. نام هر یک از مدلهای مذکور در جدول (2) ارائه شده است.

سلطانیه در سال 2003 در تحقیقی، وضعیت اقلیمی کشور ایران را تحت خروجیهای دو مدل HadCM2 و ECHAM4 و سه سناریو انتشار از سناریوهای انتشار IS92 مورد آزمون قرار داد. ولازکوئز و همکاران در سال 2011 اثر تغییرات اقلیمی را بر روی جریان رودخانه یکی از حوضههای آبریز کشور اسپانیا مورد بررسی قرار داده و راهکارهایی برای چگونگی سازگاری با تغییرات آتی منابع آب در سطح حوضه آبریز ارائه نمودند. یافته هایافته ها نشان دادند که بر اساس شاخص NSFWQI، کیفیت آب رودخانه گل گل در همه ی ایستگاهها و در ماههای مختلف در وضعیت های خوب و متوسط قرار دارد.

مجموعه این توربین ها در سال 14/959 میلیارد کیلووات ساعت برق تولید می کند. همکاری و هماهنگی نهادها و دستگاه ها جهت رفع بحران و ادامه همکاری در راستای رفع موقت و سپس دائمی مشکلات مردم به عنوان یکی دیگر از راهکارهای شناخته می شود که در کوتاه مدت و بلند مدت می تواند مشکل بحران آب زاینده رود را حل کند. چکيده : زمینه و هدف: ایجاد یک برنامه کنترلی منظم و پایش کیفیت آب رودخانه ها از مهمترین راهکارها به منظور کاهش آلودگی و ارتقای وضعیت کیفی آنها می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید