۶۵. بنگرید به: (Davidson, 1987, P

طبقه بندی پلوتون به عنوان یک سیاره کوتوله به ما کمک می کند خانه آسمانی خود را بهتر توصیف کنیم. اسید کلریدریک و اسید هیدروفلوریک در خانه های کوچک یافت می شود. نزدیکترین مسیر بازگشت آنها به خانه زمینیشان حداقل ۳ ماه زمان میبرد. در زمان های دیگر، زهره آخرین سیاره ایست که پس از طلوع آفتاب در قسمت شرقی آسمان وجود دارد. نگاه به این رستاخیز در جهان- قالب دیگر، اینجا به زیبایی تصویرسازی شده است. پلوتون یکی از بزرگترین اجرام این خوشه است. یکی از سیارات منظومه شمسی که همواره به دلیل شباهت های زیاد با سیاره زمین موضوع تحقیق بسیاری فضانوردان بوده است، سیاره مریخ (سیاره بهرام) است.

این دو شهاب سنگ های به دام افتاده در مدار سیاره ی بهرام هستند. به گفته دایلان کول، طراح این فیلم، صخره های سنگی شناور تخیلی سیاره پاندورا واقع در منظومه ستاره آلفا قنطورس با الهام از کوه های هوآنگ یا هوانگ شان، گویلین و زنجیاجی طراحی شده اند. این فضای تخیلی که پاندورا؛ دنیا آواتار نام دارد و در زمینی به وسعت 4.8 هکتار راه اندازی شده تجسمی ملموس از قمر سیاره خیالی پاندورا، کوهستان های شناور، حیات وحش بیگانه و گیاهان شب تاب است.

این فضای تخیلی که «پاندورا؛ جهان آواتار» نام دارد و در زمینی بهوسعت 4.8 هکتار راهاندازی شده تجسمی ملموس از قمر سیاره خیالی پاندورا، کوهستانهای شناور، حیاتوحش بیگانه و گیاهان شبتاب است. اما حکایت از این نیز فراتر است. بیشک سیارهای فرامنظومه خورشیدی که با الهام از مناظر طبیعی زمین ساخته شده است جهانی نیست که کمپانی والتدیزنی بهسادگی از کنارش بگذرد و جذابیتهایش را در دیزنیلند جاودانه نکند. مدار زمین و زحل اکنون به گونهای است که زمین درست در بین زحل و خورشید جای گرفته و به این ترتیب زمین و زحل در نزدیکترین فاصلهشان نسبت به یکدیگر قرار دارند.

مقایسه خاک در قطب شمال مریخ با خاک باغچه ها در زمین نشان داد که خاک این سیاره مناسب برای رویش گیاهی چون مارچوبه است. وقتی انسانی وارد فضا می شود باید یک زیستگاه برای خود فراهم کند. در اوتار، جیک که در ابتدا به دلیل نیاموختن زبان بومیان، یا مطالعه نکردن کتاب دانشمندان تحقیر میشود تنها انسانی است که امکان ورود به منطقه ممنوعه آنها را مییابد. تمایز نگاه به تکنولوژی به تفاوت مهم دیگری منجر شده است، تفاوت میان سلحشوری که خصلتی انسانی است و نظامیگری که از تبعات غره شدن به ابزار برتر حاصل میشود. تلاش مرد سفید در درک فرهنگ سرخپوستان و مانند آنها شدن که اساس قصه پوکاهونتاس است و اینکه هر پدیدهای دارای روح است و همه این ارواح در ارتباط با هم هستند (اندیشه کلیدی سرخپوستان و دیگر ساکنان قاره جدید که مشخصا در برابر اندیشه کلیسای کاتولیک قرار داشت و همواره اعتراض آنها را برانگیخته است.) حتی سکانس جشن پایانی برای ورود جیک به جرگه سلحشوران قبیله از همین سینما گرفته شده است.

اتفاقا همچون قصه اصلی که قهرمان سفید داستان فاقد هویت شناخته شده است (نام «جان اسمیت» قهرمان روایت تاریخی ماجرا در زبان انگلیسی نام ممیزه برای هر مرد ناشناخته است) جیک سالو، راوی قصه اوتار هم یک فرد فوقالعاده معمولی و حتی کمتر از آن است. مرگآگاهی و مرگطلبی آگاهانه: مواجهه با مرگ و پذیرش آن برای یک آرمان برتر (martyr یا شهید شدن) یک تم قوی در قصههای کمرون است. اسطوره منجی: به عنوان یکی از اصیلترین و قدیمیترین اسطورهها در ادیان توحیدی و غیرتوحیدی، ایده وجود منجی و بازگشت او برای نجات بشریت بسیار قوی است. حتی روباتی که وظیفه دفاع از منجی را در قسمت دوم بر عهده دارد، زمانی میتواند به منفینگریهای سارا پایان دهد که برای نجات بشر قهرمانانه خود را قربانی میکند (با غرق کردن خود در ظرف مذاب).

ما از مأموریتهای فضایی مانند ESA’s Venus Express، که از سال ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۴ به بررسی سیاره زهره پرداخت و ماموریت Mars Express که از سال ۲۰۰۳ سیاره مریخ را رصد میکند پی بردیم که آب در این دو سیاره وجود دارد. سیاره مریخ با انحراف ۲۵ درجه ای از صفحه مداری خود به دور خورشید می چرخد. آمیختگی تفکرات مذهبی-ماوراطبیعی با این ژانر ابزارهای بیشتری در اختیار نویسنده-کارگردان آن قرار میدهد و به او امکان میدهد تا از این ابزار برای بیان باورهای خود بهره ببرد. البته در آثاری چون سفر ستارهای که در آن زمینیان به قصد کشف نقاط ناشناخته یا ترویج ارزشهای برتر زمینیان (ارزشهای برتر انسان سفیدپوست کاتولیک غربی) به سیارات دیگر رفتهاند هدفی جز صلح، دموکراسی و نوعدوستی نداشتهاند اما در کمتر فیلمی شاهد بودهایم که انسان به عنوان یک عامل ویرانگر و تهدیدی برای دیگر موجودات معرفی شود (حتی آثاری چون وقتی زمین از حرکت ایستاد با تهدیدات هستهای، آنگونه که در نسخه کلاسیک نشان داده شد، یا از بین بردن محیط زیست در نسخه بازسازی سال 2008، به طور مستقیم به ویرانگری زمینیان برای خود سیاره زمین-قلمرو انسان غربی- اشاره داشتند).

گویلین| شهری واقع در شمالشرقی منطقه خودمختار گوانگژی زوآنگ چین در ساحل غربی رودخانه لی و مرزهای استان هونان. در مورد نحوه شکل گیری این اقمار به نظر می رسد که در محل خود شکل گرفته و حاصل برخوردی پر انرژی در منطقه سیاره پلوتن ، در گذشته ای دور باشند. اعتقاد بر این است که خورشید اکنون در وسط مسیر زندگی خود قرار دارد ، بنابراین تا چندین میلیارد سال دیگر ، و همچنین تمام اجرام آسمانی وابسته به آن ، وجود خواهد داشت. همچنین این کاوشگر با آزمایشات مختلفی ادعای دانشمندان مبنی بر بازی بودن خاک مریخ را تایید کرد.

هدف کاوشگر خورشیدی ناسا و آژانس فضایی اروپا از نزدیک شدن به زهره در هفته آینده خروج از دایرةالبروج برای به دست آوردن نمایی از قطبهای خورشیدی است. برای طراحی «کوهستان شناور هللويا»، طراحان این فیلم از انواع گوناگون کوهستانهای مناطق مختلف زمین بازدید کردند، اما درنهایت به کوهستانهای سنگآهک رسیدند که در چین قرار دارد. این فیلم یکی از شاهکارهای جیمز کامرون، کارگردان، دانشمند و آینده نگر آمریکایی، در زمان اکران سروصدای بسیاری ایجاد کرد. پس از آن ممکن است که هنوز پیشسیارههای زیادی در حال گردش به دور ستاره یا یکدیگر باشند، اما به مرور زمان با هم برخورد کرده یا تشکیل یک سیاره بزرگتر یا اینکه مواد آنها پراکنده میشود تا جذب پیشسیارهها و سیارههای بزرگتر شود.

در هر دو نیمکره سیاره مریخ رسوبات لایه ای از یخ و گرد و غبار که در زمان های مختلف از جو به وجود آمده اند، وجود دارد که سطح بسیاری از این رسوبات با کلاهک هایی از یخ و آب پوشیده شده است. هر دو حلقه اصلی و هاله از ذرات کوچک گرد و غبار تشکیل شدهاند. اول این که دلیل نامیدن این سیاره به سیاره سرخ، زنگ زدن و اکسید شدن آهن موجود در خاک مریخ و گرد وغبار آن است که رنگ سرخی به این سیاره می دهد. همچنین در میان چهار سیاره ی سنگی گردان به دور خورشید (تیر، ناهید، زمین و مریخ) زمین بزرگترین آنها است.

از دیگر وجوه مذهبی فیلم، تلاش برای آشتی دادن و ادغام اندیشه مذهبی-توحیدی مادر-حوا با تفکر غیرمذهبی مادر-طبیعت یا مادر-زمین در شخصیت ایوا است؛ موجودی که وظیفه ایجاد تعادل (قسط و عدل) در میان همه عناصر این جهان زیبا و بهشتگونه را بر عهده دارد. برای مثال، تا قبل از سال 1383 فقط گروه های نجوم آماتوری با بیابان مصر آشنا بودند اما با اکران فیلم خیلی دور، خیلی نزدیک اثر رضا میرکریمی مردم بسیاری با این کویر شنی آشنا شدند و گردشگری و بوم گردی این منطقه رونق گرفت.

سیاره زیبای زحل جواهر منظومه شمسی است ، اما نباید به آن خیلی نزدیک شد. به یاد داشته باشید که نباید مردم را ارایه مسایل پیچیده که شاید خود شما هم تخصصی در آن نداشته باشید سردرگرم کنید. شاید اتحادیه بین المللی نجوم ۱۵ سال پیش پلوتو را از فهرست سیارههای اصلی منظومه شمسی حذف کرده باشد اما هنوز هم برای بسیاری پلوتو تمام ویژگیهای سیاره بودن را دارد. و دیگر اینکه آیوا از همان آغاز برای ماموریت مهم پایانی، او را انتخاب میکند. به گزارش بیگ بنگ، این سیاره بسیار آهسته حرکت میکند و مسیری طولانی برای چرخش به دور خورشید دارد.

باید گفت: تمامی گیربکس هایی که جهت سرو (استپر) و حرکت های دقیق ساخته می شوند دارای لقی و یا بکلش می باشند (حتی برترین مدل ها توسط برترین سازند گان)، که معمولا بر مبنای واحد arc/min (کمان بر دقیقه) تعریف و مشخص می شوند (البته برای کارهای بسیار خاص با دقت arc/sec (کمان بر ثانیه)،نیز تولید می شود). فاصله مریخ تا خورشید ۲۲۸ میلیون کیلومتر یا ۵̸۱ واحد نجومی است و نور خورشید در عرض ۱۳ دقیقه به مریخ می رسد. در مقایسه اندازه این دوسیاره فرض بر این است که اگر زمین اندازه گردو باشد مریخ به اندازه یک کشمش خواهد بود.

سازمان فضایی آمریکا(ناسا) تصویری از سیاره زحل منتشر کرده است که قمرهای این سیاره را در کنار این سیاره مشخص کرده است. براساس اعلام ناسا این سیاره دارای 52 قمر ثابت و 8 قمر موقت است. یکی از این موارد ممنوعه روغن است که البته هنوز بر سر این که آیا در آن روز روغن باید به طور کلی حذف شود و یا به بعضی موارد و غذاهای خاص محدود شود، بحث و جدل بسیار است. آیا ماه سیاره است؟ جواب-از یک بار گردش کامل ماه به دور زمین که حدود چهار هفته یا۲۸ روز طول می کشد ماه قمری پدید می اید.

فهرستی از تعهدات بعد از برنامه خود تهیه کنید ( مواردی مانند قولهایی که به مردم داده اید یا کارهایی که باید برای اسپانسر ها و .. انجام دهید). از آنجایی که استفاده از موتور سرو (و یا استپ موتور) جهت کارهای دقیق و همچنین کاهش و به صفر رساندن تلرانس خطای حرکتی می باشد، گیربکس های خورشیدی با لقی کم برای استفاده در این سیستم ها که در انواع مختلف از نظر نوع طراحی دنده، از نظر جهت انتقال نیرو ( شفت مستقیم و نود درجه) و همچنین در نسبت های تبدیل مختلف (Ratio)، تولید و ارائه می گردند.

دیدگاهتان را بنویسید