۱۰ روستای توریستی اطراف تهران – بهترین روستاهای دیدنی اطراف تهران

در بستر اپي فيتون، سيانوفيسه ها رده غالب هستند كه جنس غالب آنها Phormidium است. فراوان ترين جنس هاي مشاهده شده در فلور جلبکي Nitzschia, Spirogyra, Phormidium بودند. یافته های زیستی حاصل از این پژوهش یک ساله نشان دادند که رودخانه های آغشت و کردان‘ کف زیان بی مهره از 4 شاخه‘ 11 راسته‘ 30 خانواده و بیش از 35 جنس زندگی می کنند که در میان آنها کرمینه (لارو) حشرات آبزی از بیشترین درصد فراوانی (68/98درصد) و زیتوده برخوردار بوده است.

برنج هایی که با آبیاری قطره ای رشد می کنند ، نه تنها از برنجهای معمولی بهتر هستند، بلکه از ۷۰ درصد آب کمتری استفاده می کنند. بر اساس استانداردهای کیفی آب رودخانه ها (جدول10)، میزان نیترات آب در تمامی ایستگاه ها و تمامی ماه های سال در حد استاندارد می باشد. بر اساس استانداردهای کیفی آب رودخانه ها (جدول10)، میزان آب در تمامی ایستگاه ها در فاصله ماه های فروردین تا تیر بالاتر از حـداکثر میـزان مجاز می باشد و در بقیه ماه های سال در حداکثـر میـزان مجــاز می باشد. بر اساس استانداردهای کیفی آب رودخانه های کشور (جدول10) محدوده تغییرات pH آب در تمامی ایستگاه ها، در تمــامی ماه های سال در محدوده بهینه 5/6 تا 5/9 قرار دارد.

در تحقیق مشابهی که توسط خیراللهی بر روی رودخانه دز انجام گرفت، شاخص های کیفی آب (نیترات، فسفات، اکسیژن محلول، اکسیژن خواهی بیوشیمیایی، دما، pH) در 6 ایستگاه (دریاچه سد کرخه، خروجی نیروگاه، سمیره، زال، محل تلاقی سمیره و زال) اندازه گیری شد. این مدل درگیری ها و معضلات روی منابع آب را در تمام جهان از جمله آسیای میانه که افغانستان نیز جزئی از آن می باشد، میتوان سراغ کرد. اگر فردی در خواب رودخانه ای با آب زلال و شفاف ببیند بیانگر این است که زندگی آسوده و دوستانی خوب در انتظار خواب بیننده هستند.

با توجه به نمودار 4 در طول سال به جز ایستگاه شماره 1 روند کاهشی داشته، به طوری که بیشترین مقدار آن 81 میلی گرم بر لیتر در ایستگاه شماره 2 در فروردین ماه و کم ترین میزان آن 2/1 میلی گرم بر لیتر در ایستگاه شماره 1 در آذر ماه مشاهده می شود. در ایستگاه های نمونه برداری شده با توجه به نمودار 5 در طی 12 ماه به جز ایستگاه های 2 و 5 و 6 که در خرداد ماه حداکثر تغییرات را نشان می دهد، در بقیه ایستگاه ها روند تغییرات از فروردین تا اسفند به موازات هم نوسانات کاهشی را نشــــان می دهند.

در قسمت بالا و تقریباً نزدیک به سرچشمۀ رود، سیاوش با تخت عاج و غلامی شمع به دست جانمایی شده (تصویر 3) که در پیوند با داستان، صورت گرفته است. برای مثال، موزه مردمشناسی و گیاهان دارویی را در سفر به این روستا از دست ندهید. همچنین فعالیت میکروارگانیسم ها با افزایش دما بیشتر شده، در نتیجه مصرف اکسیژن بالا رفته و منجر به کاهش اکسیژن محلول می شود. با توجه به نمودار6 روند تغییرات نیترات در ایستگاه هـــای نمونه برداری شده در طی 12 ماه روند تقریبا ثابتی را نشان می دهد، به جز ایستگاه شماره 1 که در شهریور ماه یعنی همزمان با فعالیت شالی کاران منطقه بیشترین میزان نیترات (3/4 میلی گرم) بر لیتر را دارد و کم ترین میزان آن 9/0 میلی گرم بر لیتر متعلق به ایستگاه شماره 6 در اسفندماه می باشد.

در ایستگاه های نمونه برداری شده با توجه به نمودار 1 طی12 ماه سال از فروردین ماه تا ماه های تیر و مرداد روند افزایشی داشته که در این 2 ماه به بیشترین مقدار خود رسیده و سپس تا اسفند ماه سیر نزولی داشته که در بهمن ماه به حداقل مقــدار خود رسیده است. قبل از ورود به آب ، لاینر خود را گره بزنید و یا با یک بند پلاستیکی کاملا محکم کنید .

این شاخص تحت تاثیر عواملی مانند: قابلیت محلول شدن گاز اکسیژن در آب، فشار جزئی گاز اکسیژن در هوا، دما و درجه خلوص آب قرار می گیرد(8). کاری که در گذشته پیرامون بهره برداری از رودخانه دجله و فرات برای فشار به کشورهای سوریه و عراق انجام داده اند. با توجه به نمودار2 روند تغییرات pH آب در ایستگاه های نمونه برداری شده، در ماه های شهریور و مهر به دلیل راهیابی رواناب های کشاورزی به رودخانه و در نتیجه ورود آلاینده هایی با پایه اسیدی (هوموس) روند کاهشی را نشان می دهد. آب آشامیدنی از باران تهیه میشود.

در پایان از شرکت مهندسی منابع آب و نیروی ایران که در انجام این طرح همکاری نموده اند کمال تشکر و قدردانی به عمل می آید. وجود نیترات در آب نشان می دهد که مدت زمان زیادی از بروز آلودگی آب گذشته است. به طوریکه بیشترین میزان درجه حرارت 5/32 درجه سانتی گراد مربوط به ایستگاه شماره 1 در تیرماه و کمترین میزان آن 9 درجه سانتی گراد مربوط به ایستگاه شماره 4 در بهمن ماه بوده است. بیشترین میزان فسفات آب 1/3 میلی گرم بر لیتر در ایستگاه سمیره در فصل بهار و کم ترین میزان آن 1/0 میلی گرم بر لیتر در ایستگاه زال در فصل زمستان بوده است.

از همین روی برای تأمین آب مردم استان سیستان و بلوچستان باید به دنبال راهکارهای تازه بود. امروزه کشتی های مسافربری و باربری بسیار زیادی از روی این رودخانه عبور می کنند و این رودخانه را محل رفت و آمد خود قرار می دهند. بررسی های فوق نشان دادند که تنوع‘ پراکنش و تراکم کف زیان در ایستگاه های چهار گانه و در فصول مختلف سال یکسان نبوده به طوری که تنوع زیستی‘ میزان زیتوده و قابلیت تولید نهایی (ماهی) در ایستگاه های 1و2 به ویژه در ماه های گرم سال بسیار بالا و درخور توجه می باشد.

نتایج به دست آمده آز آن نشان داد بیشترین میزان درجه حرارت آب 3/32 درجه سانتی گراد در ایستگاه دریاچه سد کرخه، در فصل تابستان و کم ترین میزان آن 1/15 درجه سانتی گراد در ایستگاه سمیره در فصل زمستان بوده است. در آب قرار می گیرد(9). 2 – معاینهء مزبور در مزارع مختلفه صورت گیرد (از حیث ارتفاع و نوع زمین و آبیاری و نوع پنبه که زراعت شده است و غیره). در موضوع عملیات فلاحتی دنیا و خصوصاً در باب زراعت پنبه مکرر اتفاق افتاده است که آفت فلاحتی از مملکتی به مملکت دیگر سرایت کرده است و بروز آفات خارجی در نواحی جدید در صورتی که وضعیت آب و هوای نواحی مزبوره جهت نشو و نما و توسعهء آن متناسب باشد معمو خسارات عمده را در نواحی مزبوره که جدیداً مبتلا شده است ایجاب کرده و در این گونه موارد حتماً لازم است بهر قیمتی که باشد اقدامات جدی برای دفع آفت مزبور چه از طرف دولت و چه از طرف اهالی محل بعمل آید.

بیشترین میزان نیترات آب 17 میلی گرم بر لیتر در ایستگاه سمیره در فصل بهار و کم ترین میزان آن 3/4 میلی گرم بر لیتر در ایستگاه خروجی نیروگاه در فصل زمستان بوده است. در کل کم ترین میزان فسفات 01/0 میلی گرم بر لیتر مربوط به ایستگاه شماره 2، 5 و6 در ماه های آذر و دی و بهمن و بیشترین میزان آن 09/0 میلی گرم بر لیتر مربــوط به ایستگاه های شماره 4 در خرداد ماه، ایستگاه شماره 5 و 6 در فروردین ماه بوده است. با توجه به نمودار 3 روند تغییرات اکسیژن محلول آب در ایستگاه های نمونه برداری شده در طول سال از فروردین تا تیرماه روند کاهش داشته که در تیر ماه در ایستگاه شماره 2 به حداقل مقدار (11/6) می رسد، که این کاهش در نتیجه کاهش میزان بارندگی و به تبع آن افزایش میزان املاح در آب می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید