هیدرولوژی حوضه رودخانه خوانسار

آنها مشخص نمودند که شدت ذوب برف موجب بروز روانابهای زودرس میشود. چکيده : زمینه و هدف: ایجاد یک برنامه کنترلی منظم و پایش کیفیت آب رودخانه ها از مهمترین راهکارها به منظور کاهش آلودگی و ارتقای وضعیت کیفی آنها می باشد. بیشترین میزان شاخص کیفیت آب مربوط به ایستگاه 1 (پایین دست روستای زردآلو آباد) در خرداد ماه با 5/72 و کمترین مقدار آن مربوط به ایستگاه 5 (پایین دست روستای جعفرآباد) در شهریور ماه با 1/52 بوده است. بیشترین فراوانی مربوط به جنس Obesogammarus sp. از اینرو، این سنگدانهها برای ساخت اجسام تزئینی با پرداخت واش بتن نیز به کار برده میشوند.

همچنین در این خصوص تحقیقات زیادی انجام گرفته است، اما در بسیاری از این تحقیقات تنها از تعداد محدوی از مدلهای AOGCM و یا سناریوهای انتشار استفاده شده است که ممکن است در برگیرنده همه واقعیتها نباشد. ابراهیم نوشادی شهردار اهواز در گفتوگو با صلح خبر، در این خصوص اظهار کرد: شهرهایی که رودخانه از میانشان عبور میکند، همه زیباییشان به همان رودخانه است و رودخانه میتواند شرایط بسیار خاص و ویژهای برای شهر رقم بزند. این پل معروف در سال 1060 هجری قمری و به فرمان شاه عباس دوم بنا شده است. با توجه به آثار زيانبار و خسارتهاي مكرر سيل در كشور، بررسي ابعاد و علل سيل شهر نكا به عنوان يكي از بزرگترين سيل ها در سالهاي اخير و راههاي پيشگيري آن، هدف تحقيق است.در اين مقاله ابعاد سيل مرداد ماه شهر نكا با توجه به نقش شرايط و ساختار جغرافيايي و طبيعي و منطقه از جمله اقليم و بارندگي، شيب زمين، اختلاف ارتفاع حوضه، جنس زمين، تخريب جنگلها و مراتع، رسوبات رودخانه اي، ضريب شكل حوضه، تجاوز به حريم رودخانه، وضعيت پل و پيچان رود با استفاده از روش مشاهده مستقيم و استفاده از داده هاي آماري و كار بر روي نقشه مورد بررسي قرار گرفته است.نتايج حاصل بيانگر نقش اساسي رفتار اجتماعي انساني و غفلت ساكنين منطقه نسبت به حفظ تعادل زيستي و همچنين ساختار جغرافيايي شرايط طبيعي به عنوان عوامل زمينه ساز و تشديد كننده وقوع سيل شهر نكا است.

به منظور شناسایی و تخمین جمعیت ماهیان رودخانه نمرود، حد فاصل پل نمرود تا کارگاه تکثیر و پرورش تهران قزل، در خرداد ماه 1383 یک دوره نمونه برداری از ماهیان رودخانه نمرود در ایستگاه ذکر شده با استفاده از دستگاه الکتروشوکر (نوع کوله پشتی) انجام گرفت. انشا رودخانه : یک داستان تخیلی در مودر یک رودخانه بنویسید. انشا در مورد گذر از رودخانه :: انشا. حمام شاهي در زمان هجوم انگلستان، به عنوان محل زندگی افسران حکومت بریتانیا و اصطبل اسبها استفاده شده است که باعث شده تمام نقاشی های مغولی اصلی روی دیوارها پاک شده و سفید شوند. سجادی در فصل اول کتاب تحت عنوان « گسست و پیوست» سعی کرده است، سیر قصهها و اندیشهها را نشان دهد و گسستها را با کشف پیوستها برطرف نماید.

بوتلات و همکارانش (2006) تأثیر دو برابر شدن غلظت گازکربنیک بر روی عوامل هیدرولوژیکی نظیر تبخیر و تعرق پتانسیل رطوبت خاک، توده برف ذخیره آبهای زیرزمینی، رواناب و بیلان آبی در سه حوضه آبریز بلژیک شامل رودخانههای سوآم و دایل را مورد مطالعه قرار داد. در این تحقیق پس از تعیین دو سناریو به عنوان سناریوی حدی، توزیع احتمالاتی آبدهی رودخانه(CDF) بر اساس مدل بیز-مونتکارلو برآورد گردید. کلیسای نوتردام پاریس با تمام این زیباییها، در فرودین 1398 دچار آتشسوزی عظیمی شد؛ این آتشسوزی به بخشهای زیادی از کلیسا آسیب زده است. لتمایر و همکاران 1994 افزایش سیلابهای زمستانه و بهاره را برای بخشهای زیادی از ایالات متحده آشکار نمودند.

رودخانه ششپیر جزو شرقیترین بخشهای رودخانه زهره-جراحی بوده و در محل ایستگاه هیدرومتری کوسنگان از وسعتی حدود 2125 کیلومتر مربع برخوردار است (شکل 1). با توجه به شکل 1 محدوده مطالعاتی در بخشهای جنوبی کشور ایران قرار گرفته و رودخانه ششپیر در انتها تحت عنوان رودخانه زهره-جراحی به خلیج فارس میریزد. قنبری اضافه كرد: دبی آب رودخانه چهل چای و نرماب مینودشت نیز از 110 متر مكعب در ثانیه كه روز گذشته به ثبت رسید با كاهش بیش از 50 درصدی به حدود 50 مترمكعب در ثانیه رسیده است.

نمونه برداری طی یک مرحله و به صورت زیگزاگ در مسیری به طول 600 متر صورت پذیرفت و در مجموع 43 قطعه ماهی صید گردید. مطالعات گستردهای در این زمینه، گواه بر وقوع تغییر اقلیم به طور ویژه برای نیمکره شمالی است (میشل و همکاران 1995). در این میان تغییرات رژیم هیدرولوژیکی در اثر تغییر اقلیم موضوعی است که اخیرا در علوم هیدرولوژی و منابع آب به طور گسترده مورد بررسی قرار میگیرد. این درشکه توسط یک گاو نر سیاه کشیده می شود. استنباط می گردد که منطقه مورد مطالعه طبق تقسیم بندی Holcik- Hensel جز ناحیه Sub Mountain Zone به حساب آید که شامل مناطق ماهیان زرده، ماهیان باله بلند و قزل آلا است.

جهت ارزیابی تنوع، غالبیت و غنای ماکروینتوزها منطقه موردمطالعه از شاخص شانون وینر، شاخص سیمپسون و شاخص مارگالف استفاده گردید. داده های حاصله بر اساس شاخص کیفی آب سازمان بهداشت ملی آمریکا(National Sanitation Foundation Water Quality Index ) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و مسیر رودخانه با استفاده از نرم افزار سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) پهنه بندی گردید. ولازکوئز و همکاران در سال 2011 اثر تغییرات اقلیمی را بر روی جریان رودخانه یکی از حوضههای آبریز کشور اسپانیا مورد بررسی قرار داده و راهکارهایی برای چگونگی سازگاری با تغییرات آتی منابع آب در سطح حوضه آبریز ارائه نمودند.

نتایج حاصل نشان داد که مدل تلفیقی BN-ARMA به طور قابل ملاحظهای دقت مدلسازی را افزایش داده و خطای پیشبینی را از ( ) 303/45 به ( ) 021/15 کاهش داد. سلطانیه در سال 2003 در تحقیقی، وضعیت اقلیمی کشور ایران را تحت خروجیهای دو مدل HadCM2 و ECHAM4 و سه سناریو انتشار از سناریوهای انتشار IS92 مورد آزمون قرار داد. نمونهبرداری از رسوبات به مدت یک سال (تیر 1391 تا خرداد 1392) بهصورت ماهانه در 5 ایستگاه شامل دو ایستگاه در قسمت بالایی مصب، یک ایستگاه در دهانه مصب و دو ایستگاه در قسمت پایینی مصب و با سه تکرار با کمک نمونهبردار گرب ون وین با سطح مقطع 1/0 مترمربع انجام شد.

افزایش دمای کره زمین سبب تغییرات ژرف و وسیع در اقالیم سطح زمین میگردد و موجب بروز تغییراتی در زمان و مکان بارش و طوفانها میشود. بعد از پرتغالی ها، در قرن ۱۸ این بار نوبت اسپانیایی ها بود که به طمع تصرف این کشور به این سو آمدند و شهر مونته ویدئو را بنا کردند. این مراکز شکل غیر دولتی دارند و مخارج خود را از محل کمکهای خیریه تامین میکنند. از توالت به عنوان سطل زباله استفاده نکنید.برخی از افراد ، زباله های کاغذی ، مواد مصنوعی و غیره را داخل توالت میریزند.عناصر مخرب این مواد در نهایت ممکن است در اقیانوس ها ، دریاچه ها یا رودخانه ها به پایان برسد.دوری از این عادت می تواند به میزان قابل توجهی از آلودگی آب جلوگیری کند.

این کانال بهترین جایگاه برای استفاده از آب و شنا کردن است و توصیه میشود مسافران به هر شکل ممکن تذکرات ایمنی را جدی بگیرند. اما در برخی دیگر از بیماری ها، آب به عنوان محیطی برای رشد و تکثیر آن ها نقش دارد. به طوریکه روانابها در اوایل زمستان افزایش مییابد اما در اواخر بهار و اوایل پاییز کاهش مییابد. نتایج حاصل از این مطالعات در حالت عادی برای یک دوره هفتاد ساله مقایسه گردید و به طور کلی چنین نتیجه گرفته شد که در حالت فرضی تبخیر و تعرق 90% افزایش مییابد و رطوبت خاک افزایش پیدا میکند.

دیدگاهتان را بنویسید