مطالعات پایه هشتم درس17تا درس 24

3. کسب درآمد مالی راهداری و گرفتن نبض تجارت بوشهرشیراز در دست خود؛ 4. به تحلیل رفتن توان مالی و تفرقه و درنهایت، تضعیف حکام محلی منطقۀ ممسنی و مناطق پیرامونی این مسیر؛ 5. از رونق افتادن راه تجاری بوشهرشیراز و استفادهنکردن از راههای جایگزین منطقۀ ممسنی و همچنین رونق مناطق قشلاقی ایل قشقایی؛ 6. همپوشانی و تشریک منافع انگلیس و سران قشقایی در رویارویی با ممسنیها و به دنبال آن، استفادۀ ابزاری سران قشقایی از حمایت انگلیس. عوارض راهداری و فواید اقتصادی این کار، از منابع مهم درآمد خوانین در این مسیر بود (اوبرلینگ، 1385: 71). بنابراین رقابت خوانین مناطقی که از این مسیر میگذشت بر سر عوارض راهداری و گاهی قافلهزنیهای جزئی، همکاری سران محلی و ارتباط آنها با سارقان منطقه (سند شماره 2) و گروه اوباش در این مسیر ارتباطی، بهویژه در گردنههای بین کتل دختر و دالکی، بر امنیت این مسیر تأثیر میگذاشت.

از اصلیترین علتهای این اقدام باید به دشمنی ایل قاجار با ایل لر ممسنی، طرح صولتالدوله برای حکومت بر این منطقه و تغییر مسیر تجاری جادۀ شاهی بوشهرشیراز برای بهرهبرداری از منافع اقتصادی آن اشاره کرد. فن میکوش در این باره میگوید: «مستر جیک، نایب کنسول بریتانیا در بوشهر، تجار فارس را در اتاق تجارت جمع و متحد میکرد و بهخوبی که چه کند آنها به میل و ارادۀ او قافلههایشان را از راه بوشهرشیراز یا مسیر تنگستان، اهرم، فراشبند، شیراز بفرستد.

از آنجا که این پارک در کنار رودخانه و در شیب اطراف آن قرار دارد، بخشهای مختلف پارک به شکل طبقاتی بالای هم و در امتداد مسیر این رودخانه واقع شدهاند. آنچه در منابع تاریخی این دوره آمده است اینکه روابط خوانین مناطق ذکرشده و حوزههای نفوذ آنها به علت اشتراکهای فرهنگی و زبان و تأثیرپذیری کنشی و واکنشی این مناطق همجوار به امنیت یا وجود بحران، نوعی درهمتنیدگی و وابستگی اجتماعی ایجاد کرده بود؛ یعنی در صورت بروز هرگونه تهدیدی، منافع هرکدام از آنها به خطر میافتاد. بخش دیگر این مسیر، از دشت ارژن تا خانزنیان، از مناطق نفوذ ایل ممسنی و بعدها ایاز کیخا درهشوری میگذشت.

صنعت ماهیگیری در این رودخانه رونق دارد. مشکل بعدی پس از طی راه های مذکور واگذاری سدها به پیمانکاران پرورش ماهی است که در سدهای کوچک عملا ماهیگیری را غیر ممکن میکند. حسینی فسایی در این باره میگوید: «ولیخان، پسر خوبیارخان بکش ممسنی، اغلب به غارت تجار اشتغال دارند و جواهرات زیادی دارند که معتمدالدوله در سال 1251ق از او جواهرات و غنایم را مطالبه میکند. این مطلب نشان میدهد: 1. ایل ممسنی در بعضی مواقع با مناطق پیرامون خود از در رقابت و تضاد درآمده بود؛ 2. همکاری با اس.آر.پی ممکن است نشانهای بر تمایل سران ممسنی به انگلیس، در راستای تأمین منافعشان باشد؛ اما انگلیسیها به علت تجربه و شناخت پیشین از ممسنیها، سران قشقایی را ترجیح دادند.

کنش و واکنش تمام مناطقی که در این خطوط مواصلاتی قرار گرفته بودند، حلقهای از روابط سیاسی و اجتماعی و اقتصادی را به وجود آورده بود که حیات منطقه و تداوم قدرت اتحادیۀ جنوب را به هم تنیده بود؛ به طوری که مناطق مستقر بر این راههای مهم، از نظر فرهنگی و سیاسی و اقتصادی، بازار مشترکالمنافعی را ایجاد کرده بودند که بهشدت از یکدیگر متأثر بودند؛ پس نبود انسجام یا عملکرد فریبدهنده در هر منطقه، دیگر مناطق جنوب را در بحران شدیدی قرار میداد که حاصلی جز ویرانی سازوکارهای فرهنگی و اقتصادی و اجتماعی این مناطق نداشت.

محله پونک امروزه از سمت شمال به بزرگراه هاشمی رفسنجانی ، از سمت جنوب به بزرگراه شهید همت، از سوی شرق به رودخانه پونک و بزرگراه یادگار امام و از سمت غرب به بزرگراه ستاری محدود میگردد. در سفرنامۀ رضا قلی میرزا این مطلب بهوضوح دیده میشود: «عقیدۀ ولیخان درمورد حمله به شیراز علیه معتمدالدوله این بود که نامههایی از سوی شاهزادگان به میرزامنصورخان طباطبایی حکومت بهبهان و کهگیلویه و سران عشایر آن سامان نوشته شود و آنها را به کمک بخواهند و به اتفاق طوایف ممسنی و دشتی و دشتستانی به شیراز حمله نموده، فرمانفرما را از شیراز آزاد نمایند و اگر در اثر وجود سپاهیان عراق و آذربایجان توفیقی به دست نیامده، لااقل دستبردی به شهر شیراز زده و ضرب شستی نشان دهند.

درحقیقت، این کار به تحریک صولتالدوله انجام شد؛ چون با این عمل، خورشیدخان (مطهریزاده، 1383: 25)، همچون ولیخان بکش ممسنی، از قدرت منطقه کنار گذاشته میشد. نکتۀ تأملبرانگیز در پژوهشهای مربوط به ایلات مناطق جنوبی این است که باید منافع سران ایلات واقع در مسیر بوشهرشیراز را با ایلات مناطق جنوب از یکدیگر تفکیک کرد؛ چون سیاست سران ایلات و عشایر فارس برای بسط قدرت و مطامع شخصی خود از یک طرف و تطمیع و تحریک آنها به وسیله انگلیسیها از طرف دیگر، مجالی برای تصمیم ایلات به وجود نیاورد؛ پس این ایلات به اطاعت از سران ایلی خود مجبور بودند.

فتحاللهخان به بهادرخان نامهای نوشت مبنی بر اینکه رئیس پلیس امنیت جنوب کازرون، برای دفع حیدرخان کمارجی، به کمک ایل ممسنی احتیاج دارد. مناقشه آب بین اصفهان و جنوب همیشه وجود داشته. من میگویم از اول مهر گذشته تا به حال 10 روز آب در اصفهان و زایندهرود آمده. بزرگزاده با اشاره به سرپرستی هیئت ایرانی توسط وزارت نیرو و نیز حضور معاونان کمیساریایی ایران و افغانستان در این نشست، اظهار داشت: جلسات روز گذشته به کار خود پایان داده و امید است در مدت یک ماه که هیئت افغانستانی در ایران حضور دارد، کار نقشهبرداری رودخانه مرزی هیرمند به پایان برسد.

آنطور که او گفته در 15 سال گذشته پس از سقوط طالبان در ارتباط با معاهده هیرمند، مذاکراتی با ایران از سوی وزارت انرژی و آب افغانستان صورت گرفته، دولت افغانستان و ایران سال گذشته، مذاکرات جدیتری را در ارتباط با اجرای این معاهده داشتند. در مذاکراتی که بین طرفین صورت گرفت، امامقلیخان شرط دخالتنکردن در شاحسنی را نپذیرفت و معینالتجار بوشهری این اقدام خان را نافی انتظامات و اصلاح در ممسنی دانست (سند شمارۀ11). هنگام حملۀ خانعلیخان رستم، ولیخان به کازرون حمله کرد و این منطقه را به تصرف خود درآورد و غارت کرد که در آخر، از حسامالدوله شکست خورد و از راه ماهورات و خشت عقبنشینی کرد.

25- دین مردم امریکا را توضیح دهید. 32- انرژی برق آبی یا هیدرولیک را توضیح دهید. به طوری که رسانههای پخش زنده معمولا چند ثانیه زودتر از زمان پخش برنامه، آن را دانلود میکنند تا در صورت قطع کوتاهمدت اینترنت در زمان پخش، صدا یا نمایش ویدیو برای کاربر ادامه پیدا کند. این مطالب نشان میدهد برخورد سران قشقایی با طوایف و ایلاتی که در مجاورت راههای تجاری بوشهرشیراز بودند یا بر بخشهایی از این راه تسلط داشتند، براساس ضرورت تأمین منافع سران قشقایی بوده است. این وقایع نشان میدهد طایفۀ بکش بر جادۀ تجاری شاهی بوشهرشیراز تسلط داشتند و به مالالتجارۀ کاروانهای تجاری انگلیس دسترسی داشتند و از این راه نیز، ثروت هنگفتی به دست آورده بودند؛ به گونهای که معتمدالدوله، والی فارس، به علت غارت مالالتجارههای انگلیس، به ممسنی لشکرکشی کرد.

تأیید تسلط ایل ممسنی بر بخشی از مسیرهای ارتباطی بوشهرشیراز را باید در فارسنامۀ ناصری و گفتههای سیاحان اروپایی جستوجو کرد. مطلب دیگری که تأییدی بر این ماجرا دارد، نزاع ولیخان ممسنی با حسامالدوله، فرزند فرمانفرما، است. هم چنین برخی از افراد به دلیل خصوصیات و ظاهر شگفت انگیز این جانوران تمایل دارند تا بیشتر با این جانوران آشنا شوند. در بین راه آبشاری کوچک هم دیده میشود. رودخانۀ زیارتعلی تا پیش از آنکه با نام آنامیس، آرامیس، راغان و زنگان خوانده شود، در بخش رودخانۀ رودان به عنوان رودخانه دزی (دزدی) از آن یاد میشود. رودخانه زاینده رود، از مهمترین رودخانه های ایران و نبض تپنده فلات مرکزی ایران محسوب می شود.

به گزارش خبرایران به نقل ازروابط عمومی معاونت سیما ، «رودخانه برفی» از سریال های موفق دهه 90 استرالیایی است که در 4 فصل ساخته شده است. آب از مواد اصلی تشکیل دهنده یاخته زنده می باشد و میزان آن در بافت های مختلف متفاوت بوده از ۲% در بعضی بذور خشک تا ۴۰% در بافت های چوبی در حال خواب و ۹۵% در میوه های آبدار (مانند هندوانه) دیده می شود.

میعادگاه اصلی کوه نوردان و ورزشکاران تهران است. ، از داده­های دوره چهل ساله (بازه 1351-1390) استفاده شده است و در این راستا از شاخص­های مهمی چون میزان مواد جامد محلول در آب (TDS)، سدیم (Na) و سولفات (SO4)، از نظر تهدید سلامتی انسانی از اهمیت ویژه ای برخوردار است، استفاده شده است و سپس در محیط نرم­افزارهای Excel وMinitab داده­ها در دو بازه سالانه و فصلی مورد بررسی قرارگرفته، که در ابتدا خط روند دوره چهل ساله و مقدار معناداری r خط روند مورد مطالعه قرارگرفته و سپس جهت اطمینان از معناداری روندها در سطح خطای 0.05 از آزمون آماری روندیابی من-کندال استفاده شده است و نهایتاً به منظور پیش­بینی تداوم روند این شاخص­ها از رابطه رگرسیون خطی استفاده شده و هر سه شاخص تا سال 1395 پیش­بینی شده است.

قدیمیهای روستا میگویند وقتی سالها قبل ملخها به زمینهای کشاورزی و مزارع گندم روستاهای اطراف آبشار حمله کردند کشاورزان از آب این آبشار برای دفع آفت استفاده کردند. من پر برکت و پر روزی هستم ، باغ ها و مزارع را آباد میکنم مردم و حیوانات و دام را سیراب می نمایم به همین خاطر است که بیشتر شهر ها و روستا ها در کنار جایی که من عبور میکنم تشکیل میشوند. مجموعه کاخ سعد آباد با 18 کاخ مختلف، گلخانهها، پارک جنگلی و باغ سرسبز، محیطی عالی برای گردش است.

سران قشقایی برای نشاندادن قدرت خود و ترس انگلیسیها از اتحاد ایلات، به منظور تأمین منافع خود، گهگاه سیاست اتحاد با ایل ممسنی را در پیش میگرفتند. درنهایت نیز با کمک سران و نیروهای دشتستانی، خانعلیخان را به عقبنشینی وادار کردند (رضاقلی میرزا، 1346: 66). این مطلب نشان میدهد راههای ماهور میلاتی ممسنی به علت راهزنی و غارت مناطق همجوار، ازجمله دشتستان، توسط ایل ممسنی امنیت نداشت. این نیروی رزمی در تنگۀ ترکان کازرون، راه را بر قشون مهاجم انگلیس بستند و با آنها زدوخورد کردند. بنابراین قوامالسلطنه از معینالتجار خواست به امیر همایون خبر دهد اردو را مراجعت دهد که بیش از این اسباب خسارت او فراهم نشود که در این وضعیت، مقرون به صلاح است (اسناد شمارۀ11و14).

دیدگاهتان را بنویسید