طی سال­های 2022-1971 را برآورد نمودند

نتایج نشان داد که در ایستگاه های 2، 3 و 5 که در پایین دست مزارع پرورش ماهی و کارخانه چوب و کاغذ قرار دارند و پساب مزارع وارد رودخانه میشود کیفیت آب تغییر یافته و تنوع و درصد فراوانی خانوادههای حساس به آلودگی کاهش و گروههای مقاوم افزایش یافتهاست. قسمتی از نمک موجود در آب دریا از طریق فعالیتهای آتشفشانی زیر آبی وارد آن میشود اما قسمت اعظم این نمک مربوط به فرسایش پوسته زمین یا خاک است.املاح معدنی موجود در خاک در آب باران حل میشود و از طریق رودخانهها به دریاها منتقل می شوند. در نگارة مربوط به خان ششم، نقاش بسته شدن اولاد به درخت را در پشت رستم، یعنی دور از میدان مبارزه به تصویر کشیدهاست که گویای وفاداری تصویر به متن اصلی است.

اعضای این راسته monozoic بوده یعنی فاقد بندبندی شدن و proglottization هستند. با مقایسه این نتیجه با نتایج حاصل از نمایه ایولو نشان میدهد که این ماهی تمایل به تغذیه از تریکوپترا دارد، هرچند درصد فراوانی نسبی ماده غذایی نشان میدهد که میزان این شاخص برای تریکوپترا نسبت به راسته دوبالان و یکروزه­ها بهمراتب کمتر بود اما ماهی خیاطه ترجیح داده از تریکوپترا تغذیه نماید. این درحالی است که راسته Diptera در ایستگاه 2 جمعیت غالب بیمهرگان کفزی را تشکیل میدهد.

با توجه به تغذیه یکسان دو گونه فوق از بزرگ بیمهرگان کفزی در برخی از فصول سال، احتمال میرود در زمانهای کاهش مواد غذایی زنده، رقابت غذایی شدیدی میان آنها ایجاد گردد. همچنین از شاخص همپوشانی پیانکا هم در جهت تعیین همپوشانی غذایی دو گونه موردمطالعه، استفاده شد. جهت تعیین معنی­­داری صفات بین دو جنس نر و ماده از آزمون تی مستقل (Independent Samples t-test) استفاده شد. ماهی نر دارای طول سر، قطر چشم، طول ساقه دمی، طول باله پشتی، مخرجی، شکمی و سینهای، طول لوب پایینی باله دمی همگی بزرگتر از نمونه ماده است.

جهت بررسی رژیم غذایی ماهی خیاطه Alburnoides eichwaldii در رودخانه تجن (محدوده سد شهید رجایی تا دوراهی کیاسر) در طی سال 1391 به صورت ماهانه در سه ایستگاه نمونه برداری انجام شد. در فصول بهار و پاییز در 5 ایستگاه در رودخانه تجن استان مازندران انجام شد. شجیعی، ه.، فضلی، ح.، بانی، ن.، 1387. بررسی بیولوژی تولید مثل در سیاه ماهی Capoeta capoeta gracilis در سواحل جنوبی دریای خزر استان مازندران (رودخانه تجن). وطن دوست، ص.، پیوندی، ن.، قلیزاده، م.، 1394. بررسی بیولوژی تولیدمثل سس ماهی کورا Barbus lacerta در رودخانه تجن (استان مازندران).

وطن دوست، ص.، و پیوندی، ن.، و قلیزاده، م. موضوعی که تا همین چند وقت پیش هم برای عموم مردم موضوع مهم و حساسی نبوده است. يکي از مسائل مهم در بازسازي ذخاير ماهي سفيد، دسترسي به مولدين با کيفيت مطلوب مي باشد. 5/30 با سه تکرار از محل صید دو گونه ماهی جمعآوری و پس از شستشو در ظروف حاوی فرمالین 4% تثبیت و به آزمایشگاه منتقل شد. با توجه به ارتباط عوامل يوني و متابوليتي پلاسماي خون روي توليدمثل، تعادل اسيد و باز، رشد و تنظيم اسمزي در ماهي سفيد، از نتايج اين تحقيق مي توان در مديريت توليدمثل و پرورش اين گونه با ارزش بهره برد.

مدیر منابع آب شهرستان دهاقان روز جمعه در گفتوگو با خبرنگار ایرنا، اظهار داشت: حدود سه سال از بیآبی رودخانه شور میگذشت که در بارندگیهای اخیر سرریز شد. حدود پنجاه سال پیش، تصور عمومی این بود که آب یک منبع بی نهایت است. با توجه به اجرای پروژه چندین ساله پل قدس بر روی رودخانه بالیخلوچای گفته می شد که یکی از دلایل کم آبی و بی آبی رودخانه اجرای این پروژه شهرداری است که سبب بستن آب به روی این رودخانه و انحراف آن شده است.

این تفاوت در فصل بهار سبب شده علی­رغم هماهنگی در انتخاب و یا پرهیز از غذای موردنظر، دارای همپوشانی کمتری نسبت به فصل پاییز باشند. همچنین میزان این شاخص برای طعمهی افمروپترا در فصل بهار و زمستان مثبت و حاکی از تمایل ماهی خیاطه به صید طعمه افمروپترا در این فصول بود. به دلیل نزدیکی به گلستان بعد از آن نیز می توانید سفری به گلستان داشته باشید و از جاذبه های گردشگری زیبای آن منطقه نیز دیدن کنید و سفری به یاد ماندنی در دل طبیعت بسازید.

همچنین ماهیان سفید رودخانه ای این دو ایستگاه در پنج صفت شمارشی با یکدیگر اختلاف معنی داری داشتند (05/0 P )ولی در بقیه ویژگی های شمارشی و تمام ویژگی های طول سنجی مورد پژوهش بدون اختلاف معنی داری بود . ولی باتوجه به غنی بودن موجودات زنده غذایی در مناطق مختلف رودخانه تجن، این شرایط، عامل حذف یا انتقال گونههای مختلف مصرفکننده بزرگ بیمهرگان کفزی مثل گاوماهی و ماهی خیاطه نخواهد شد. به نحوی که حالت های مخاطره کم آبی و نوسان جریان دارای درآمدهایی به ترتیب 9490 و 5100 میلیارد ریال (به قیمت پایه سال 1390) بوده اند ولی دارای جمعیت و سطح رفاهی یکسان هستند که علت آن به تامین 117 و 600 میلیون متر مکعب از نیاز زیست محیطی ارتباط دارد.

، معادل با تنوع و مفهوم عمومی در اکولوژی است Krebs, 1999)؛ (Magurran, 1988. اطلاعات بیشتر راجع به تنوع گونهای و روشهای اندازهگیری آن در مطالعه Ejtehadi و همکاران (2009) وجود دارد. در مجموع طی 9 ماه نمونهبرداری، 621 قطعه ماهی که 508 قطعه آن مربوط به ایستگاه بالادست و 113 قطعه آن مربوط به ایستگاه پاییندست سد بود، توسط دستگاه الکتروشوکر صید گردیدند. در مجموع تعداد 100 قطعه ماهی (50 قطعه یستگاه بالادست و 50 قطعه ایستگاه پایین دست سد) توسط دستگاه الکتروشوکر صید گردیدند. مهران زینلیان در گفتوگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه پنج فروردین ماه ۱۴۰۱ خروجی سد زاینده رود به منظور توزیع آب برای نوبت دوم آبیاری کشت شرق اصفهان افزایش مییابد، اظهار داشت: جریان زاینده رود احتمالاً ۲ روز پس از این تاریخ به شهر اصفهان و اراضی کشاورزی شرق خواهد رسید.

Squalius cephalus که از این تعداد 86 نمونه از دریاچه سد شهید رجایی ساری و 81 نمونه از رودخانه تجن(پایین دست سد ) بود، صید گردید. چکیده به منظور مطالعه و مقایسه خصوصیات زیست­سنجی و شمارشی ماهی خیاطه Alburnoides eichwaldii در پاییز سال 1391 تعداد 38، 37 و 30 نمونه به ترتیب از رودخانه­های تجن، ارس و بابلرود صید گردید. جامعه آماری پژوهش، 754 خانوار ساکن در حوزه آبخیز رودخانه بشار است که از این تعداد، حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 111 خانوار برآورد شد. نفوذ آب به داخل زمین از تغییرات شدید دبی رودخانه جلوگیری میکند. اما تسو خواهری دارد که تمام سال های عمرش را در کارهای خلاف بوده است و قدرت و نفوذ بسیار بالایی دارد و در تمام لحظات تسو را حمایت می کند.

شکل یک موجود زنده پایدار بوده و وراثت پذیری بالایی دارد. روایت آرکیتایپ یا آغازینه آدم و باغ عدن درواقع، با ایدئولوژی سلطنتی بینالنهرین (درخت زندگی) پیوند دارد و بیتردید، با شکلی ادیبانه ویرایش یافته است. اماس در بین اسکیموهای آلاسکا در مقایسه با سفیدپوستانی که در عرض جغرافیایی مشابه زندگی میکنند، کمتر است (منجمی، 1390: 12). به نظر میرسد نژاد افراد، مهمترین عامل شیوع بیماری اماس در منطقه پیربکران است که با فراهمشدن دیگر زمینههای لازم در دهههای اخیر سبب ظهور و شیوع اماس شده است. شاخص زیستی هیلسنهوف برای ایستگاه 1 (4/29) کمترین و برای ایستگاه 5 (5/57) بیشترین و شاخص زیستی BMWP/ASPT برای ایستگاه 1 (4/51) بیشترین و برای ایستگاه 5 (3/25) کمترین مقدار را در بین ایستگاه های مطالعاتی نشان دادند.

در مورد صفات ریخت سنجی 10فاکتور که نشان دهنده 37/81 درصد تنوع صفات و در مورد صفات شمارشی 4 فاکتور که نشان دهنده 84/66 درصد تنوع صفات بین این دو ایستگاه بود، جدا گردید. وی با اشاره به اینکه این رودخانه ۵۰ درصد مساحت و ۷۰ درصد جمعیت استان را پوشش میدهد، افزود: قاعدتاً وقتی یک رودخانه از شرق تا غرب استان را پوشش میدهد و یک شبکه مویرگی گسترده را ایجاد کرده عملاً بهعنوان رگ حیاتی استان مطرح است. در بررسی حاضر سنجههای ساختار جمعیتی شامل فراوانی کل، غنای EPT ، درصد EPT ، نسبت EPT به CHIR محاسبه شدند.

دیدگاهتان را بنویسید