زهره سیاره ای بدون اقیانوس!

گروه اول در تهران روی بام کلاهفرنگی باغ سپهسالار مستقر شدند. در نتیجه اگر مدار پسرویی را در منظومهی مهندسیشده ایجاد کنیم، میتوانیم فضای مورد نیاز بین هر مدار را به حداقل برسانیم و سیارههای بیشتری را در فضایی فشردهتر قرار دهیم. آیا فضایی برای سیارههای دیگر هست؟ این نقشه هم اکنون توسط کاوشگر سازمان فضایی اروپا به نام ونوس اکسپرس ((Venus Express که در مدار زهره قرار دارد، همراه با ابزارهای نقشهبرداری متعدد استفاده میشود. پنداشته میشود که حلقههای نپتون نسبتاً جوان هستند و عمر کوتاهی داشتهاند.

فردی ممکن است سال خروس و ماه تولد قوچ باشد که هر کدام انرژی های مخصوص به خود را برای فرد فعال می نماید. دو ستارهشناس در پژوهشی که در سال ۲۰۱۰ در مجلهی Clestial Mechanics and Dynamical Astronomy منتشر کردند، از شعاع هیل برای محاسبهی تعداد سیارههایی که در یک مدار مشترک هستند استفاده کردند. ریموند با استفاده از شبیهسازیهای کامپیوتری این کار را انجام داده است که میتوانید با جزئیات بیشتر در وبلاگش با عنوان PlanetPlanet ببینید.

این بنا از دیرباز در معماری و شهرسازی ایران و ممالک همجوار وجود داشته است و به عنوان یکی از نمادهای معرف هنرمقدس و هنر سنتی شناخته می شود. این جهات به ترتیب دارای عنصر ( فلز، فلز، خاک و خاک ) می باشد. آنها به این نتیجه رسیدند که میتوان ۴۲ سیاره در ابعاد زمین را روی یک مدار قرار داد. در نتیجه باید این جهات را بسته به نوع عنصر و بر اساس ۴۵ درجه قطب نما بر روی نقشه و پلان خود پیدا کنید و انرژی های آن را به حداقل برسانید. در منظومهای مهندسیشده، حداکثر تعداد سیارهها بر اساس تعداد مدارهای سیارهای اطراف خورشید تعریف میشود تا وقتی که پایداری خود را حفظ کنند.

علاوه بر این درست مانند تعداد مدارهای داخل یک منظومه، هرچقدر سیارهها کوچکتر باشند تعداد بیشتری سیاره را میتوان روی مداری مشترک قرار داد. بهطور کلی، ۸۱۲ منظومهی سیارهای با سه یا تعداد بیشتری سیارهی اثباتشده وجود دارند و تنها تعداد سیاره در یکی از منظومهها به نام کپلر ۹۰ با تعداد سیارههای منظومه شمسی برابر است. بااینحال با ترفند هوشمندانهی دیگری مثل تغییر جهت حرکت سیارهها به دور خورشید، میتوان مدارهای سیارهای بیشتری را ایجاد کرد. بههمیندلیل، فاصلهی بین مدار زمین و مریخ که نزدیک به ۷۸٫۴ میلیون کیلومتر است هفت برابر کوچکتر از فاصلهی بین مدارهای مریخ و مشتری (۵۵۰٫۷ میلیون کیلومتر) است.

اما این ایده تا اندازهای خیالی است، زیرا مدارهای پس رو یا وارونه به دلیل روند خاص شکلگیری سیارهها در طبیعت وجود ندارند. نام این قمر از “مادر خدایان” در اساطیر یونان گرفته شد. دلیل آخر باعث شد پلوتو بهعنوان سیارهی واقعی در نظر گرفته نشود. با این حال ، اگر بتوانید از میان ابرها عبور کرده و به سطح واقعی سیاره نگاه کنید ، قهوه ای مایل به قرمز به نظر می رسد. او عکس های خیره کننده ای از سطح آبی نپتون و بزرگترین قمر آن، تریتون گرفت.

مریخ دارای بزرگترین آتشفشان منظومه شمسی یعنی «المپوس مونس» (Olympus Mons) است. یکی از پیشنهادهای جنجالی آن بود که تعداد کل سیارههای منظومهی شمسی به ۱۲ سیاره افزایش پیدا کند که سرس، بزرگترین سیارک و پلوتون و قمر شارون را شامل میشد. البته احتمال وجود این تعداد سیاره با یک مدار مشترک از نظر عملی صفر است؛ زیرا سیارهها برای حفظ ثبات باید دقیقاً هماندازه باشند و همزمان با هم شکل گرفته باشند؛ اما در منظومهی شمسی مهندسی شده این سطح از ساختار هم مدار امکانپذیر است و میتوان تعداد سیارههای آن را به مرور افزایش داد. در منظومه شمسی مهندسیشده میتوان فرض کرد که هیچ محدودیتی از نظر مواد اولیه برای ساخت سیارهها وجود ندارد و میتوان سیارهها را به صورت مصنوعی ساخت و در موقعیت دلخواه قرار داد.

چگونه بیگ بنگ میتواند از هیچ به وجود آمده باشد؟ ماه یخی «یوروپا» نیز که گفته میشود بالقوه شرایط زندگی بشری بر آن وجود دارد در سمت چپ مشتری دیده می شود. در نتیجه اگر دو سیاره در جهتهای مخالف در مدار خورشید قرار داشتند، نیروهای گرانشی بین آنها تا اندازهای ضعیف میشود و حداقل فاصلهی امن بین مدارهایشان کاهش مییابد. منظومه شمسی شامل هشت سیاره است: عطارد، زهره، زمین، مریخ، مشتری، زحل، اورانوس و نپتون که تمام آنها به دلیل کشش گرانشی در مدار خورشید قرار دارند؛ اما حداکثر چه تعداد سیاره میتوانند در مدار اطراف خورشید قرار بگیرند؟

دانشمندان به شکلی فعالانه نمونههای این سیارههای تروجان را در میان منظومههای فراخورشیدی جستوجو میکنند، زیرا انتظار میرود این اجرام به صورت طبیعی شکل بگیرند. آنها این دنیاهای تئوری را سیارههای تروجان نامیدند. در نتیجه برای محاسبهی ظرفیت حداکثر سیارههایی که در اطراف خورشید میچرخند، باید به حوزهی تئوری برویم و برخی معیارهای طبیعی را که تعداد سیارهها را محدود میکنند، نادیده بگیریم. بر اساس ستاره شناسی فنگ شویی شما می توانید ستارگان مثبت و منفی را پیدا نمایید و این ستارگان را نسبت به مربع لوشو و خانه های مربوطه کشف نمایید و با راهکارهای ستاره شناسی فنگ شویی سالی انرژی ها را برای خود فعال نمایید.

هر کسی بر اساس عدد کوا دارای یک زودیاک و برج فلکی از سال و ماه می باشد. شناخت برج فلکی یکی از آن موارد است پیشنهاد می شود روی آن تامل شود. در مقاله بالا به اصل و اصول برج فلکی پی بردیم. مشتری، تودهای از یک کشند دایمی 100 متری را در آن بالا میآورد. پیش بینی میشه حداقل 35,000 جهان یخ زده با قطری بیش از 100 کیلومتر تو این منطقه وجود داشته باشن و شاید دهها بار بیشتر از این، اجرام کوچک تری تو کمربند کویپر پنهان از دید ما باشند.

استاد دایی زاده در همین راستا فرمودند :” از آنجا که جهان انرژی است و این انرژی در اتمسفر زندگی ما ساری و جاری است باید بدانیم که در معرض جذب چه نوع انرژی هایی قرار داریم. یک گلخانه به پرتوهای پر انرژی خورشید اجازه ورود می دهد ولی از خروج گرما جلوگیری می کند. ولی ستارگان هر سال با جابجایی انرژی های متفاوتی را برای ما ایجاد می کند که سالی همراه با شادی و سلامتی و یا سالی با چالش و مشکلات را برای هر فرد می سازد. بر پایهی مشاهدات زمینی، حلقهها به سه بخش تقسیم میشوند که برای سادگی آنها را با حروف A، B و C نشان میدهند.

کدام سیارات بیشترین قطر را دارند؟ این طور نیست که هر کدام از اجزاء، از یک قانون ریاضی ثابت پیروی کنند. بااینحال به گفتهی ریموند اگر تمدنی فوق پیشرفته با فناوری و منابعی فراتر از ظرفیتهای فعلی داشتیم، میتوانستیم تمام این محدودیتها را برطرف کنیم و منظومهای خورشیدی را با حداکثر تعداد سیارهها طراحی کنیم. از آنجایی که هر Axie قدرت منحصربهفرد خودش را دارد، این بازی کریپتو مبتنی بر بلاک چین اتریوم، استراتژی محور است و از لایههای تاکتیکی قوی تشکیل میشود.

دیدگاهتان را بنویسید