جسد زن مفقود شده در مراوهتپه، در رودخانه اترک پیدا شد

برای مقابله با شکوفایی جلبک های مضر می­بایست از ورود مواد مغذی به دریا جلوگیری کرد. خام فروشی مواد معدنی و غیر معدنی ایران، به کشور های دیگر یکی از معضلات تجارت کشور است. لایه آبدار درون زمین بر روی لایه های نفوذ ناپذیر جمع می شود بالاترین سطح لایه آبدار در زمین را سطح ایستابی گویند. البته با روی کار آمدن ایلداگو هر روز بر تعداد دوچرخهسواران، ایستگاههای دوچرخهسواری و دوچرخههای اشتراکی افزوده شد و تردد از این طریق به روندی عادی در میان ساکنان پایتخت فرانسه تبدیل شده است. نتایج این پژوهش نشان میدهد که از 1362 واحد زیستمحیطی شناساییشده، 83 واحد به مساحت 11 کیلومتر مربع، توان اکوتوریسم متمرکز و 1036 واحد به مساحت 1355 کیلومتر مربع، توان اکوتوریسم گسترده داشتند و 243 واحد به مساحت 219 کیلومتر مربع مستعد اکوتوریسم نبودند.

این سد که بیشتر آن خاکی است در 90 کیلومتری جنوب شرقی شهر زرنج افغانستان و حدود 80 کیلومتری مرز با ایران ساخته شده است . همچنین نیازهای تفرجی گروههای جوان باید بیشتر موردتوجه قرار گیرد. همچنین نتایج ارزیابی تقاضای تفرجی نشان داد که اکثر بازدیدکنندگان از این پارک از فاصله نزدیکی به منطقه مراجعه میکنند. همچنین باتوجه به اینکه اکثر بازدیدکنندگان خواستار افزایش امکانات در سطح پارک میباشند؛ میتوان با افزایش تسهیلات و امکانات پارک باعث جذب گردشگران بیشتری شد. نتایج پژوهش حاضر نشان میدهند که باتوجهبه وجود جاذبهها و توانمندیهای طبیعی و تاریخی در منطقه ازجمله کارگاههای سفالسازی که سابقة دیرینه در منطقة کلپورگان دارد، درصورت اعمال مدیریت و تهیة طرح جامع منطقهای میتوان بسترهای توسعة گردشگری در منطقه و بهدنبال آن توسعة منطقهای کلپورگان را فراهم کرد.

بهایندلیل تقسیمبندی این نوع گردشگری که یکی از انواع گردشگری روستایی است منطقی به نظر میرسد (بمانیان و محمودی نژاد، 1388، 30). دریاچهها بهدلیل چشمانداز زندة طبیعی، محیطزیست با کیفیت چشمگیر و ویژگیهای فرهنگی خود از جاذبههای باارزش گردشگری هستند(Giang & Qiao, 2003: 1). درواقع دریاچهها منابعی مهم برای گردشگری هستند و گردشگری دریاچه نقش بسیار مهمی در توسعة گردشگری دارد (Rui- qiang, 2006: 1). گردشگری دریاچهای، گردشگری است که نهتنها خود دریاچه بلکه محیط اطراف آن را نیز در بر میگیرد. سفر میلیونها اکوتوریست که ممکن است با تماشای گیاهان و جانوران یا انجام بررسیهای اکولوژیک، زمینشناسی، معدن و مشابه آن همراه باشد، آثار اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی فراوانی را میتواند از خود بر جای گذارد که ایجاد اشتغال و توسعة روستایی از آثار مهم آن است (ملکی و همکاران، 1391: 2). بخش بسیار مهمی از فعالیتهای گردشگری در دنیا مبتنی بر بهرهمندشدن از طبیعت است که درحالحاضر اکوتوریسم نام گرفته است.

بهعبارتدیگر اکوتوریسم، سفری مسئولانه و بازدید از مناطق طبیعی برای بهرهمندی از آن و احترام به طبیعت با هرگونه ویژگی تاریخی یا فرهنگی جدید مربوط به آن است که به حفظ منطقه کمک کند و کمترین تأثیر منفی را داشته و از جنبة اجتماعی – اقتصادی، برای ساکنان منطقه سودآور باشد (درام و مور، 1388: 5). گردشگری طبیعی مفهوم جدیدی در گردشگری است که جرقة آن در ابتدا با ایدة همسازی دوباره با طبیعت واقعی زده شد و با جامعة گردشگری طبیعی که سفری مسئولانه به نواحی طبیعی است مطرح شد که حفاظت محیط طبیعی و تقویت رفاه جامع محلی را موجب میشود 2005: 2) ,Thampi).

نتایج ارزیابی این مهم بهشکلی جداگانه در بررسی حاضر نشان داد که امکانات و تسهیلات در این تفرجگاه باید همانند بسیاری از تفرجگاههای دیگر عمدتاً در جهت برآوردن نیاز خانوادهها باشد. بنابراین، چشماندازها و مناظر زیبای طبیعت مانند سواحل دریاها، دریاچهها، تالابها و غیره از کانونها و جاذبههای مهم این نوع گردشگری به شمار میروند (شیعه، 1372، 15). برآورد شده است که گردشگری طبیعی تقریباً 27 درصد سفرهای بینالمللی را شامل میشود و وقتی بهصورت مناسب مدیریت شود میتواند اشتغال محلی و فرصتهای توسعة بومی ایجاد کند و نیز به حفظ محیط طبیعی منجر شود (Githinji, 2006: 9). با توجه به تعدد دریاچهها در استان فارس ضرورت انجام پژوهشی جامع و میدانی پیرامون تحلیل کمیت و کیفیت مکانیابی پهنههای مستعد توسعة گردشگری دریاچهای کاملاً احساس میشود.

ازآنجاکه بهترین جاذبههای گردشگری طبیعی مانند پارکهای ملی، مناطق حیات وحش، کوهها، دریاچهها و بسیاری از مکانهای فرهنگی بهویژه در کشورهای درحالتوسعه عموماً در مناطق روستایی قرار دارند، میتوان گفت که گردشگری طبیعی در این مناطق نقش بارزی بهویژه در اقتصاد جوامع روستایی ایفا میکند. در بسیاری از روستاهای این ناحیه در اواسط مرداد ماه جشن فندق به پا می کنند و به مانند انار چینی همه با هم به مزارع می روند در ابتدا شخصی با خواندن اشعاری که بیشتر به صورت بداهه می باشد و دیگران اشعار او را واگویه می کنند سپس همه شروع به چیدن فندق می کنند دوشیزگانی که نامزد شده اند برای همسران خود از هسته فندق رشته ای به مانند گردنبند درست می کنند به این صورت که زمانی که هسته هنوز خشک نشده با سوزن آنها را سوراخ می کنند و نخ از آن می گذرانند و در پایان دو سر نخ را به هم گره می زنند.

نتایج این پژوهش نشان میدهد که باتوجهبه نتایج اولیة جدول در نرمافزار EXPERT CHOICE پهنة مستعد اکوتوریسم زرجهبستان برای گردشگری پیشنهاد میشود. نتایج این پژوهش نشان میدهد که 47/24 درصد از کل وسعت شهرستان تویسرکان توان انجام فعالیتهای گردشگری را دارد. بنزین سمت چپ تا بلو و جاده سد لار کاملا مشخس میباشد که طی مسافتی در جاده به کمپ یا محیط بانی سد لار می رسیم . شجیعی هومن، فضلی حسن، بانی ندا. اکثر بازدیدکنندگان با خودرو شخصی به پارک مراجعه میکنند لذا باید سعی شود که امکانات لازم جهت پارک وسایل نقلیه بازدیدکنندگان با ظرفیت کافی فراهم آید.

چون تفرجگاههای جنگلی برای استفاده افراد جامعه احداث میشود، لذا بدون آشنایی با نظرات بازدیدکنندگان آن منطقه نمیتوان برای تفرج آنجا برنامهریزی قابل قبولی داشت. بهطورکلی، استفاده چندمنظوره در قالب کاربریهای متعدد و سازگار ازجمله جنگلداری و اکوتوریسم میتواند در منطقه مورد مطالعه وجود داشته باشد که موجب کاهش تخریب جنگلها توسط جنگلنشینان و حفظ موجودیت آنها میشود، زیرا با اجرا و عملیشدن این تحقیق در قالب استفادههای مختلف و متناسب باقابلیت اکولوژیک زمین، منابع مالی بیشتری جهت امرار معاش در اختیار مردم محلی قرار میگیرد و مردم جهت تأمین سوخت و تغذیه دام برای امرارمعاش و غیره کمتر از درختان و سرشاخههای آنها استفاده مینمایند.

در نهایت شرایط امروز افغانستان تحت حکومت طالبان به آن سیاهی که در رسانهها تبلیغات میشود، نیست؛ شایعهای که تحت عنوان موضوع نکاح زنان و گورهای دسته جمعی و حضور عربستانیها در ساختار افغانستان مطرح میشود، دروغی بیش نبوده و بیشتر یک بازی رسانهای هدفمند برای تداوم نفوذ آمریکاییها در افکار عمومی این کشور محسوب میشود. ماهیهایی که بازیگوشیشان کم از بازیگوشی ما نداشت. انجام فعالیتهای گردشگری که مشاغل گوناگونی را به دنبال دارد در هر کشوری بخشی از فعالیتهای اقتصادی در کنار بخش صنعت و کشاورزی است و رونق و پیشرفت اقتصادی آنها را موجب میشود (صفاری و همکاران، 1391: 148). صنعت گردشگری با اتکا به ویژگیها و آثار اقتصادی خود میتواند بهگونهای کاملاً مؤثر در تحرک و پویایی بخشهای مختلف اقتصادی جوامع محلی نقش اصلی را ایفا کند و در نهایت به توسعة نواحی روستایی و کمرشد کمک کند (حیدری، 1387: 34). یکی از راهبردهایی که برای تقویت نواحی محروم و دارای استعداد توسعه مطرح شده است، توسعه و گسترش گردشگری در مناطقی است که پتانسیلهای لازم را برای توسعة گردشگری دارند.

در همین رابطه جبار وطن فدا، دبیرکل دفتر رودخانههای مرزی و منابع آب مشترک وزارت نیرو گفت: رودخانه هیرمند از نزدیکی شهر کابل در افغانستان سرچشمه میگیرد و تا سد کجکی، که در شاخه اصلی رودخانه هیرمند قرار دارد و تا حدود ۷۰۰ کیلومتری مرز ایران و محل اندازه گیری و تعیین حقابه ایران است، ادامه دارد. در ابتدای راه تابلویی آبشار کبودوال را «زیباترین آبشار خزهای ایران» معرفی میکند و همین کافی است تا گردشگران با هیجان و انگیزهی بیشتری مسیر را برای رسیدن به آبشار طی کنند. صنعت گردشگری بهدلیل اهمیت روزافزون، نظر محققان علوم مختلف انسانی – اجتماعی را به خود جلب کرده است؛ ازاینرو هریک از آنها بهنوعی کوشش میکنند تا با بینشهای علمی خود صنعت گردشگری را تعریف و رهنمودهای مناسبی را برای رشد و توسعة آن ارائه کنند.

۵۰-فرشتگان برخاک سجده می کنند ، پس خاک را آلوده نکنیم . این رود که از سلسله ی سیاه کوه منبع میگیرد طول آن تا هامون 350 کیلومتر حساب شده و به سبب آنکه از وسط جیجه میگذرد باسم «دریای جیجه» و پس از عبور از منطقه مذکور در ناحیه «انار دره» بنام «دریای هاروت» یاد میگردد و این از جمله هشت رودخانه ای است که آب خود را به دریاچه هامون می ریزد.

دیدگاهتان را بنویسید