برترین و بهترین بازی های جنگ جهانی اول و دوم برای کامپیوتر (PC)

با این که این جنگ در ظاهر برای از بین بردن برده داری بود اما اصل موضوع درگیری بر سر کنترل و حکومت بود. باتوجه به اینکه قسمتی از قوای قزلباش در مرزهای خاوری قلمرو صفوی درگیر بودند و شاهاسماعیل قصد نبرد با سلطان عثمانی را نداشت و ضمناً شاهاسماعیل، به دلیل جانبازی قزلباشان، در جنگهای دیگر نیز با افراد کمتری بر دشمن پیروز شده بود و افزون بر آن، وی حتی قصد نبرد با عثمانیان را نداشت، رقم یاد شده درست به نظر میرسد. علاوه بر آن در این بهترین بازی جنگ جهانی با سبکهای مختلف بازی کردن نیز روبرو خواهید شد که میتوانید بسته به سلیقهتان یکی را انتخاب کنید.

هدف اصلی این جنگ، مبارزه و از بین بردن القاعده، طالبان و حامیان آن بود. این جنگ بین ایالتهای شمالی به رهبری آبراهام لینکلن از حزب جمهوریخواه و یازده ایالت جنوبی تحت فرمانروایی جفرسون دیویس رئیسجمهور کنفدراسیون کشورهای آمریکا که در ایالات متحده آمریکا رخ داد. وقتی نزدیک بود به دست دشمن بیفتد، قزلباشی به نام میرزاسلطانعلی که به شاه شباهت داشت، خود را به جای او معرفی کرد و مهتری به نام خضرآقا، اسبش را به شاهاسماعیل داد و او از مهلکه نجات یافت. از آنجا که سران سپاه جمل با امام علی بهعنوان خلیفه، بیعت کرده و سپس بیعت خود را شکسته و وارد جنگ شده بودند، به ناکثین (بیعتشکنان) معروف شدند و این جنگ نیز جنگ با ناکثین نامیده شد.

اسماعیل صفوی (حکومت: ح ۹۰۶ـ۹۳۰) نیز که هنوز آمادگی لازم برای درگیری با عثمانیان را نداشت، سیاست دوستی با بایزید را پیش گرفت. یکی از اثر گذارترین جنگهای آمریکا که در نهایت باعث شد تا سیاست بسیاری از مناطق این کشور دچار تغییر شود. در ۳ دی ۱۳۵۸ به فرمان رهبر شوروی سپاه چهلم این کشور وارد افغانستان شد و در نهایت در دوران میخائیل گورباچف آخرین رهبر این کشور، عقبنشینی در ۲۵ اردیبهشت ۱۳۶۷ آغاز و آخرین گروه در ۲۶ بهمن ۱۳۶۷ از افغانستان خارج شدند.

این جنگ به منظور دفاع از کشور، جان و مال مسلمانان صورت مىگیرد. این مقاله میکوشد علاوه بر توضیح کلی مفهوم جنگ از دیدگاه های مختلف، جنبه های مهم این موضوع را در مناطق و دوره های اصلی اسلامی بررسی کند؛ جنگ های مهم دارای مدخل مستقلاند و بعضی از مفاهیم مهم مربوط به موضوع نیز در مدخل های مرتبط طرح میشوند. وی برای خوارج نیز پیام فرستاده و آنان را جهت حضور در جنگ فراخواند که این دعوت با پاسخ منفی این گروه مواجه گردید.

ماجرای جنگ شوروی در افغانستان ۹ سال اشغال و درگیری اتحاد جماهیر شوروی در آن کشور به جهت پشتیبانی از دولت کمونیست جمهوری دموکراتیک افغانستان در مقابل نیروهای مجاهدین افغان و داوطلبان خارجی عرب است. بدین جهت فرماندهان با پنج خطر روبرو هستند: فرمانده فاقد استراتیژی ممکن است به دام بیفتد و کشته شود؛ فرمانده ای که زندگی را بر مرگ ترجیح دهد ممکن است اسیر شود و به دشمن سرخم کند؛ فرمانده اخمو و بی حوصله ممکن است تحقیر شود؛ فرمانده پاک سیرت ممکن است توهین شود؛ فرمانده دلسوز مردم ممکن است در مسایل بی اهمیت غرق شود.

از طرف دیگر ممکن است پیش از پایان یافتن زمستان سرد اروپا، بسیاری از این کشورها مجبور باشند جیرهبندی گازی انجام دهند تا بتوانند منابع باقیمانده را به خوبی مدیریت کنند. پس از اتمام جنگ، ارتش بریتانیا ایران را ترک کرد ولی نیروهای نظامی ارتش آمریکا و ارتش شوروی، همچنان در ایران باقیماندند، که به تشکیل دو حکومت خودمختار و کوتاهمدت جمهوری مهاباد در کردستان و حکومت فرقه دموکرات در آذربایجان انجامید. نافرمانی مردم تبریز و واهمه از تجدید قوای شاه اسماعیل، سلطانسلیم را به ترک تبریز مجبور کرد. برخی از مورخان ترک شمار تلفات عثمانی را حدود سیهزار تن و تلفات سپاه ایران را دو برابر پنداشتهاند، که به نظر درست نمیآید، لیکن باتوجه به اینکه عثمانیان در جنگ از سلاحهای آتشین استفاده کردند و از سرهای بریده شده اسرای نظامی در چالدران کله مناره ساختند، گمان میرود شمار تلفات قزلباشان بیشتر از رقم یاد شده باشد.

سلطانسلیم با گرفتن فتوای علما، برای جهاد با قزلباشان و کفار، پس از شناسایی قزلباشان در خاک عثمانی ــ که حدود چهل هزار تن میشدند ــ دستور قتل و حبس آنان را صادر کرد. در این میان، نورعلی خلیفه، از مبلّغان اعزامی شاهاسماعیل به آناطولی مرکزی، بسیاری از علویان و قزلباشان را در اطراف خود گرد آورد و نیروهای فرستاده شده برای سرکوبیاش را شکست داد. با فرستادن بخشی از نیروهای نظامی و لجستیکی خود به همراهی با نیروهای ائتلاف، در اشغال عراق نقش داشتند.

تا به امروز، این جنگ گستردهترین درگیری نظامی از نظر جغرافیایی در طول تاریخ بوده است. در طرف دیگر، بسیاری از امیران عثمانی میخواستند به سپاه خسته یک روز استراحت داده شود، لیکن پیری محمدپاشا، دفتردار رومایلی (ایالت سابق امپراتوری عثمانی)، با این نظر مخالفت کرد، چرا که بسیاری از آقنجیها (کسانی که به منظور جاسوسی، تخریب و غارتگری در حمله به سرزمینهای بیگانه شرکت میکردند) در اردوی عثمانی، شیعه بودند و گرایش قزلباشی داشتند و احتمالاً اگر جنگ به تأخیر میافتاد، تحت تأثیر مبلّغان صفوی به اردوی شاهاسماعیل میپیوستند؛ از اینرو، سلطان سلیم بیدرنگ آماده نبرد شد.

سپاه عثمانی در حدود یک هفته بعد، در اول رجب ۹۲۰، به آنجا رسید و در تپههای شمال غربی آن موضع گرفت. در جنگ های متعارف امروزی همچون جنگ های خلیج فارس، بالکان , افغانستان و عراق، همواره حمله های پیشگیرانه و ویران کننده بر علیه مراکز فرماندهی , سایت ها و سامانه های رادار دفاع هوایی , مراکز ارتباطی فرماندهی وکنترل (C4I) انجام و متعاقب آن یورش به کارخانجات برق, دپوهای مهمات، سوخت و مراکز اصلی نیروهای آفندی نظامی کشورهای هدف آغاز می گردید .

آرایش نظامی آنها شامل میمنه و میسره و قلب لشکر بود و شاهاسماعیل نیز با گروهی از سواران زبده در جانبی مشرف بر لشکر موضع گرفته بود تا در صورت لزوم به کمک آنها برود. آرایش جنگی لشکر عثمانی، شامل ینیچریان مسلّح به تفنگ و شمشیر که نیروی اصلی قشون بودند، شتران و استران بارکش بهصورت سدّ محافظ ینیچریان، دویست توپ و صد خمپاره پیشاپیش قشون و دسته پیاده عَزَبها (سربازان غیرمنظم در صفوف مقدّم) که نقش استتاری برای توپها نیز داشتند، در حالیکه سلطان سلیم بر بالای تپهای مشرف بر دشت چالدران و در قلب لشکر مستقر بود، حاکی از عزم و آمادگی آنان برای جنگی تمامعیار بود.

اگرچه شاه اسماعیل، جناح چپ لشکر عثمانی را در هم شکست و تا محل نیروی عقبدار عثمانی پیش تاخت، اما جناح چپ لشکرش گرفتار آتش توپخانه شد و درهم شکست. دفاع مقدس در تاریخ ایران به واقعهای تبدیل شد که تا همیشه میتوان با افتخار و سربلندی به آن نگاه کرد و هر بار درسهای زیادی از آن آموخت. به عنوان مثال، مسیحیان جنگهاى صلیبى را عادلانه و مسلمانان آن را ناعادلانه مىدانند. به عنوان مثال بر اساس هدف، جنگ به جنگهاى عادلانه و غیرعادلانه؛(3) بر مبناى مقیاسهاى جغرافیایى، به جنگهاى محلّى، منطقهاى، فرامنطقهاى و جهانى (عمومى)؛ با توجه به انضباط و تاکتیک، به جنگهاى منظم (کلاسیک) و نامنظم (چریکى)؛ بر اساس سطح جغرافیایى، به جنگهاى دریایى، هوایى و زمینى؛ بر اساس قلمرو، به جنگهاى داخلى و خارجى تقسیم مىشوند.(4) همچنین جنگها بر مبناى نوع ابزار، به جنگهاى هستهاى و غیر هستهاى قابل تقسیم است.

طلحه و زبیر، در نامهای به امام، بر نافرمانی خویش اصرار ورزیدند و عایشه نیز پاسخی نداد. پس از آن، سلطان عثمانی در ۲۳ محرّم ۹۲۰ قمری، از اِدرنِه به سوی آذربایجان به راه افتاد و با ارسال نامهای به عُبَیداللهخان ازبک، او را نیز به حمله به ایران ترغیب کرد. سلطان سلیم پاسخ نامه سومش را در ۲۳ جمادیالاولی همان سال، چهار روز پس از ورود به قلمرو صفوی، در حوالی ارزنجان دریافت کرد. سلیم اول که از عقبنشینی شاهاسماعیل به اراضی داخلی ایران و پیامدهای آن بیمناک بود، در جریان پیشروی به سوی ایران و به منظور تحریک شاهاسماعیل به جنگ، چهار نامه توهینآمیز برای او فرستاد.

پس از چالدران کسی آن پادشاه را خندان ندید. سلطانسلیم از چالدران به تبریز رفت. بایزید نتوانست این تهدید را عملی سازد، چرا که از سلطنت برکنار شد و سلیم اول جای او را گرفت. پس از چالدران، ایرانیان در قبال دولت عثمانی موضع دفاعی گرفتند و تا هنگام سلطنت شاهعباس اول (حکومت:۹۹۶ـ ۱۰۳۸) وضع به همین صورت باقی ماند. روسیه از طریق خط لوله نورد استریم روزانه ۱۵۰ میلیون متر مکعب گاز طبیعی را به اروپا منتقل میکند. ۳- انتقال: انتقال یعنی اینکه اقتدار، حرمت و منزلت امری مورد احترام به چیزی دیگر برای قابل قبولتر کردن آن منتقل شود.

با شکست ژاپن در جنگ جهانی دوم نیروهای آمریکایی وارد بخش جنوبی شبهجزیره کره و نیروهای شوروی وارد بخش شمالی آن شدند و خط معروف به مدار ۳۸ درجه به عنوان مرز دو طرف تعیین شد. اگر این میلیاردها دلار پول را به جای صرف تسلیحات نظامی، خرج تحصیل کودکان میکردیم؛ امروزه هیچ کودکی محروم از تحصیل وجود نداشت و همچنین در ایام کرونا از سطح بهداشت جهانی بالاتری برخوردار بودیم که به نظر میرسد باید در روز صلح، به پاسداشت صلح یک دقیقه هم که شده جهانیان اسلحههای خود را زمین بگذارند و به احترام صلح دست از جنگ و خونریزی و کشتن مردم بی گناه بردارند.

در روز ۳ شهریور ۱۳۲۰ نیروهای شوروی از شمال و شرق و نیروهای بریتانیایی از جنوب و غرب، از زمین و هوا به ایران حمله کردند و شهرهای سر راه را اشغال کردند و به سمت تهران آمدند. ایران که در آغاز جنگ بیطرفی خود را اعلام کرده بود نهایتاً در ۱۷ شهریور ۱۳۲۲ به آلمان نازی اعلان جنگ داد. امام علی(ع) در خطبه شقشقیه، به پیمانشکنی عدهای در دوران خلافت خود اشاره کرده است. سعادت اگرچه خیلی در ترکیب چیسترنا به میدان نرفته اما در همان زمان هایی که فرصت پیدا کرده قابلیت خود را به نمایش گذاشته است.

دیدگاهتان را بنویسید