استفاده تفریحی معمولا غیر مصرفی است

به طور کلی آب و هواي استان اصفهان معتدل خشك است، اما تاثیر بادها و نزدیکی به منطقه کوهستانی از غرب و دشت کویر از شرق آب و هواي آن را به 3 بخش متمايز تقسيم كرده است. رودخانه هیرمند در شرق ایران نیز از چنین ویژگی برای دو کشور ایران و افغانستان برخوردار بوده و غالبا در راس مسائل دو کشور قرار داشتهاست. زماني که رودخانه آبدار بوده است، ارتباط قوي با سفره ايجاد مي کند که در اکثر نقاط بجز مقياس کمي از محدوده در شرق شهر، رودخانه تغذيه کننده سفره آب زيرزميني است ولي در قسمت شرقي شهر، رودخانه توسط سفره از جنوب تغذيه و از شمال تخليه مي شود.

پايگاه اطلاعات اقليمي CRU از جمله پايگاه هايي است که اين اطلاعات را با قدرت تفکيک مکاني و زماني نسبتا مناسبي را از سال 1901 دارا مي باشد. حضور اعضای ناظر برجسته ای در سارک از قبیل، آمریکا، چین، ژاپن، اتحادیه اروپا، کره جنوبی و ایران، امیدها را افزایش داده است که همکاری بین اعضای دائم و اعضای ناظر بتواند این سازمان را از نظر نهادی توانمند سازد زیرا این سازمان در عرصه عمل ناموفق بوده و نتوانسته آنگونه که در ابتدا پیش بینی شده بود منطقه گرایی را در میان کشورها واقع در منطقه جنوب آسیا محقق نماید. بنابراین، بیشتر فعالیت تجاری و بازرگانی اعضای سارک با کشورهای غیر عضو سارک بوده است؛ هر چند که در بعضی موارد کشورهای عضو سارک میان خود از همکاری های اقتصادی نسبتاً قابل توجهی برخوردار بودند اما اینگونه همکاری ها ناشی از روابط دو جانبه یا چند جانبه این کشورها بوده نه تلاش های جمعی میان اعضای سارک؛ زیرا حلقه ای از موانع تعرفه ای و غیر تعرفه ای باعث سکون اقتصادی در سارک شده است کشورهای منطقه تنها به تجارت هایی که ارزش های توسعه ای ندارند اکتفا کردهاند.

بنابراین باید با یک رویکرد جامع و با استفاده از روشهای نوین علمی، تمام جوانب در تقسیم و سهمبندی آب درنظرگرفتهشود، در غیر اینصورت دستیابی به توافق و امضاء قرارداد ممکن است در کوتاه مدت مشکل را برطرف نماید، اما در بلندمدت نمیتواند راهگشا باشد. کلارک کار بازیگری را از تئاتر و با ایفای نقش در نمایشنامه های معروفی چون «مکبث» آغاز کرد. عوامل این ناکامی قابل ذکر است، بطوریکه می توان گفت، کشورهای واقع در منطقه جنوب آسیا، پیچیدگیهای زیادی دارند که این معضلات و پیچیدگیها بر روی ایفای نقش بین المللی و منطقه ای این کشورها تأثیر بسیار داشته است.

دریاچه هامون در سیستان با رودخانه هیرمند تغذیه می شود. رودخانه شیله از نظر ژئومرفولوژیکی بسیار مورد توجه بوده زیرا بر عکس شیب توپوگٌرافی جریان دارد. اجتماع این کشورهای ضعیف و دارای معضلات سیاسی و اجتماعی در قالب سارک سبب شکل گیری سازمانی گردید که با معضلات بسیار دست و پنجه نرم میکند و فرایند همگرایی منطقه ای را با تأخیر پیگیری مینماید. طبق این توافقنامه مقرر شده بود که کشورهای سارک، تعرفههای تجاری درون منطقهای را تا پایان سال 2007 به 20% کاهش داده و تا 2012 درصد تعرفه را به صفر برسانند. دیدگاه کاهش منابع آبی رودخانه های مشترک و وقوع منازعات مسلحانه،توسط استیفن ان.

در واقع این دستگاه های پس از آب شیرین کن ها، نسل دوم برای غلبه بر بحران بی آبی است. تعداد زیادی از رودخانهها در فضای سرزمینی بیش از یک کشور جریان دارند که منجر به اختلافاتی بین کشورهای حوضه این رودها، برای استفاده از منابع آب میشوند. پس از گذر از موجهای خروشان، رودخانه آرام میگیرد و قایق با جریان رودخانه حرکت میکند و پیش میرود. در این روایت اسکندر بعد از چهل روز سرگردانی با ناکامی باز میگردد. اما انتخابات ملی نشان داد که پاریس باز هم با بقیه فرانسه فرق دارد، و به نفع ثبات رای می دهد.

تنها در این صورت است که انسانها می توانند برای حفظ سیاره خود و موجودات آن رفتاری مسئولانه داشته باشند(بال و همکار، 1384، صص. در زمان سرآغاز در عصر پردیسی،ایزدان به زمین میآمدند و با آدمیان آمیزش داشتند و انسانها به نوبه خود، میتوانستند با بالا رفتن از کوه،درخت، نردبان،یا حتی بر بال پرندگان به آسمان روند. اجراي مدل يکبار با داده هاي اقليمي مشاهداتي و يکبار با داده هاي CRU انجام شد که نتايج بر اساس داده هاي CRU عملکرد بهتري داشتند. در نهایت تمامی نقشهها بر اساس پیمایش صحرایی بهروزرسانی شدند.

لذا توافق بر این بود که اگر این اتفاق رخ داد، شاخهای از رودخانه که عمیق تر است، به عنوان خط مرزی در نظر گرفته شود. شماری از مردم سیستان شامل شهرستان های زابل، زهک، هیرمند، نیمروز و هامون از مسوولان وزارت نیرو، وزارت خارجه و کشور همسایه /افغانستان/ خواستند نسبت به رهاسازی حق آبه ایران از رودخانه هیرمند همکاری و تلاش لازم را انجام دهند. این در حالی است که منطقه جنوب آسیا بر اساس اصالت جغرافیایی و فرهنگی امکان گسترش همکاریهای اقتصادی حتی به عنوان منطقه یکپارچه اقتصادی در سطح جهان را دارد اما به شرط اینکه یکپارچگی اقتصادی تحت شعاع میراث های تاریخی، اختلافات و کشمکش های سیاسی قرار نگیرد.

منطقه حفاظت شده ارسباران در بالاترین عرض جغرافیایی ایران و در جنوب رود ارس که مرز شمالی ایران را با کشورهای جمهوری آذربایجان و ارمنستان تشکیل می دهد قرار دارد که بخش مهمی از جنگل های ارسباران است. مجموع موارد فوق هدف اين مقاله را رقم مي زنند که نهايتا بتوان ارزيابي از تغييرات آورد رودخانه هيرمند تا محل سد طي يک صد سال اخير داشته باشد. در حالي که اگرساليانه 33 ميليون مترمکعب از هرز آبهاي سطحي منطقه بصورت پخش سيلاب به آبخوان منطقه تزريق گردد، علاوه بر آن که در بخش کشاورزي و صنعت به ترتيب 2/9و 9/17درصد کاهش در عدم تامين تقاضا نسبت به سناريو مرجع رخ خواهدداد، بلکه حتي در صورتي که ميزان برداشت از منابع آب زيرزميني با روند کنوني تداوم يابد، ذخيره استاتيک آبخوان از ميانگين 351 ميليون مترمکعب به 388 ميليون مترمکعب رسيده و سبب جبران افت منابع آب زيرزميني منطقه به ميزان 1/21 سانتي متر به صورت ميانگين دوره 20ساله نيز خواهد شد.

در این مطالعه با درنظرگرفتن هزینههای فرصت اقتصادی و سیاسی و با استفاده از ابزار نظریه بازیها سهم تعادلی دو کشور ایران و افغانستان از آب رودخانه هیرمند که میتواند منجر به توافقی پایدار بین دو کشور گردد، مورد محاسبه قرار گرفته است. در مطالعه حاضر، مساله تقسیم آب رودخانه هیرمند با استفاده از رهیافت نظریه بازیها و در قالب یک بازی چانهزنی بحران مورد بررسی قرارگرفتهاست. رهامی، روحالله (1395)، امنیت انسانی و دولت، رهایی از ترس، رهایی از نیاز در دولت اجتماعی توسعهگرا، نشر میزان. طبق یافتههای این تحقیق، باوجوداینکه دولت ایران به دلایل ظاهراً سیاسی قصدی مبنی بر رجوع به داوری، که در پروتکل دوم معاهده ذکر شده است، ندارد و مذاکره را تنها راهحل موجود برای حل اختلاف میان خود و افغانستان میداند، اما این بدانمعنی نیست که وضعیت فعلی یک وضعیت خلأ حقوقی است و حتی اگر فرضاً شرایط برای اجرای معاهده مزبور مهیا نباشد و دولت افغانستان بری از هرگونه مسئولیت ناشی از اجرا نکردن معاهده باشد، بااینحال اصول عرفی و استواری در حقوق بینالملل وجود دارد که در صورت فقدان توافقی الزامآور میان کشورها میتواند روابط ایشان را درخصوص بهرهبرداری از یک رودخانه بینالمللی تنظیم و حقوق کشورهای پاییندست را تأمین کند.

اين رودخانه از ارتفاعات لعل وسرجنگل در ولايت غور سرچشمه مي گيرد و از بهم پيوستن دو رود ، درنزديکي قريه ي « شينيه دولت يار» به وجود مي ايد . از سویی دیگر، از آنجا که کشورهای عضو این سازمان از نظر اقتصادی توانمندی آنچنانی جهت تکمیل یکدیگر را ندارند، زیرا تولیدات عمده این کشورها مواد خام و کشاورزی بوده که بازار آن کشورهای صنعتی و غربی است. محدوديت نسبي منابع آب و افت بيش از حد منابع آب زيرزميني در دشتهاي کشور توجه به مديريت يکپارچه منابع آب را ضروري کرده است.

به منظور بازسازی نواقص آماری در این تحقیق، از روش همبستگی بین ایستگاه­ ها استفاده شده است. سپس زمين هايي که با سيلاب هاي ورودي به رودخانه ي سيستان با تلمبه آبياري مي شوند مشخص، و ميزان بار معلق آب کشي شده در هر سال زراعي در آن ها برآورد گرديد. تحقيق حاضر با هدف ارزيابي سناريوي تغذيه مصنوعي و پخش سيلاب جهت مديريت يکپارچه منابع آب حوضه دشت ورامين و با استفاده از مدل WEAP انجام گرفت.

دیدگاهتان را بنویسید