آمریکا – شمیران گشت

این کوهها که در شرق آمریکا قرار دارند، مکان مناسبی برای پیادهروی، چادر زدن و کوهنوردی هستند. متأسفانه از خود بعضی از فلسطینیها هم کمک گرفتند برای به زانو در آوردن دولت مردمیِ فلسطین؛ اما تا امروز بحمد اللَّه نتوانستهاند، امیدواریم بعد از این هم نتوانند. این پولدارهای دُوروبَر ما را هم تیغ میزنند و پول میگیرند، از آنها هم کمک میگیرند، برای اینکه بتوانند علیه کشور ما کارهایی را انجام بدهند. اغلب مردم ما از حقیقت قضیّهی عراق و آنچه در عراق پیش آمد -کاری که آمریکاییها میخواستند در عراق بکنند و چطوری سرشان به سنگ خورد و چه عواملی این حالت را به وجود آورد- قاعدتاً خبر ندارند، امّا خب واقعاً یک قضیّهی عجیبی است قضیّهی کشور عراق؛ کشور عراقِ صدّام حسین، تبدیل بشود به کشور عراق شهید حکیم!

اوّلاً؛ همه یقین داشته باشند که این بار هم آمریکا تودهنی خواهد خورد و از ملّت انقلابی ایران شکست خواهد خورد؛ مسلّم بدانید اینجور خواهد شد. در منطقه، جمهوری اسلامی -یعنی همین شما جوانها- توانستید آمریکای مستکبر را به زانو دربیاورید و شکست بدهید. در ۶ نوامبر ۲۰۱۲ باراک اوباما برای بار دوم ، در انتخابات ریاست جمهوری به پیروزی رسید. اما ریاست جمهوری کارتر به خاطر بازداشت ۷۰ آمریکایی در سفارت این کشور در تهران ، دچار مشکل شد.

میگویند میخواهیم نظام جمهوری اسلامی را تغییر بدهیم؛ خب کِی بوده که شما نخواستهاید این کار را بکنید؟ از روز اوّل این هارتوهورتها علیه جمهوری اسلامی بوده تا امروز؛ قریب چهل سال است. جمهوری اسلامی را اینها نشناختهاند، ملّت ایران را اینها نشناختهاند، مسئولین جمهوری اسلامی را نشناختهاند. این امر طبیعی است که قیمت زعفران در آمریکا نسبت به ایران بسیار بیشتر می باشد. آمریکا در منطقه روزبهروز رو به ضعف بیشتر است. اما در خود این گزارشهایشان، ضعف و فروماندگی و پای در گلی کاملًا آشکار است.

چرا که تجار با قیمت ارزان تری این محصول را خریداری می کنند و با بسته بندی کردن زعفران آن را به قیمت بالاتری در آمریکا به فروش می رسانند. دولتهایی در این سه کشور بر سر کار بیایند که تسلیم مطلق و نوکر آمریکا باشند، هرچه آمریکا میخواهد اطاعت کنند و برای او عمل بکنند. یعنی آمریکا علیه ما بود در عمل، ناتو علیه ما بود در عمل، شورویِ آن روز علیه ما بود در عمل، مرتجعین منطقه – همین سعودی و کویت و بقیّه – همه علیه ما بودند در عمل!

وی یکی از متفکران اصلی و بنیانگذاران آمریکا (برای ترویج ایدهآلهای جمهوریخواهی در آمریکا)، نویسنده اصلی اعلامیه استقلال ایالات متحده و از ۱۸۰۱ تا ۱۸۰۹ میلادی دو دوره متوالی چهار ساله سومین رئیسجمهور ایالات متحده بود. پس از شدت گرفتن بحران مهاجران سوری و سرازیر شدن آنان به غرب، یکی از مقاصد آنان، کشور آمریکا بود که البته تا کنون با ممانعت دولت ایالات متحده آمریکا روبرو شدهاند و از ورود مهاجران به این کشور جلوگیری شده است. جمهوری اسلامی به توفیق الهی سرِ پا خواهد ماند و اینها هم داغ ضعیف شدن یا از میدان خارج شدن جمهوری اسلامی بر دلشان خواهد ماند.

او هنرپیشه بود، بازیگریاش هم بهتر از این بود، عملاً هم علیه ما اقدام کرد و آن هواپیمای ما را زدند و آن کار را کردند؛ امروز ریگان کجا است، جمهوری اسلامی کجا است؟ ریگان از ترامپ، هم قویتر بود، هم عاقلتر بود؛ عملاً هم علیه ما اقدام کرد، حالا با تهدید و هیاهو. خودشان دیکتاتور بینالمللیاند. البتّه دیکتاتورها و مستبدّین در هیچ جای دنیا کامیاب نخواهند شد، اینها هم کامیاب نخواهند شد و مسلّماً آمریکا در اهداف خود در این منطقه و در هر منطقهای که ظلم بکند، شکست خواهد خورد و قطعاً ملّتها پیروز خواهند شد و انشاءالله در این منطقه هم همینجور خواهد بود.

ایندفعه سرتان به سنگ خورد؛ ممکن است تکرار کنید، بدانید باز هم سرتان به سنگ خواهد خورد. همیشه خواستهاید، همیشه سرتان به سنگ خورده، همیشه دماغتان به خاک مالیده شده؛ بعد از این هم همین خواهد بود. بینیشان به خاک مالیده شده؛ لذا عصبانیاند، این حرفها را میزنند، این نطقهای سخیف را میکنند و این کارها را انجام میدهند. اقوام و ادیانی که در امریکا هستند پاشنه آشیل این کشور هستند که در طول چند دهه آینده امریکا را از درون دچار فروپاشی میکنند. من چند توصیّه بکنم به فعّالان سیاسی و مطبوعاتی و فرهنگی و مسئولان کشور بهمناسبت همین قضایای اخیر و این کارهایی که کردند.

ما قصد دخالت در کشورها نداریم و بدون شک میتوانم این را عرض بکنم که در مسائل منطقه، آمریکا به مقصود خود نخواهد رسید و ما انشاءالله مقاصد خودمان را تحقّق خواهیم بخشید. بنابراین، این تحریمها برای ضربه زدن به ماست، اما از این دو جهتی که عرض کردم، در واقع خدمت به ماست. اصلاً قابل تصوّر نیست این فاصله؛ این، اتّفاق افتاده. زیرا منبع قابل توجهی از سرمایه گذاری به شمار می رود. این قوه شامل حل اختلافات میان شاخههای قانون گذاری و اجرایی نیز است. این مسئله سبب شد که امروزه کشورهای زیادی اقدام به صادرات به آمریکا نمایند که یکی از این کشورها ایران است.

همانطور که میدانید تصویر مجسمه آزادی را در تمامی فیلمها و تصاویر کشور آمریکا به عنوان یکی از مناطق دیدنی آمریکا دیدهاید. این موزه یکی از جاهای دیدنی آمریکا است و برای هر کسی که به کشف کردن آسمان علاقه دارد، جالب است. کشور آمریکا که در انگلیسی The United States of America گفته میشود و به اختصار ایالات متحده یا آمریکا گفته می شود که یکی از بزرگ ترین و پیشرفته ترین کشورهای دنیا است.

سال ۱۵۱۳ اولین اروپایی ها به سرزمین اصلی ایالات متحده آتی پا گذاشتند. بهتر است بدانید که جمعیت ایالات متحده آمریکا، طی مهاجرت های فراوان، دارای تنوع نژادی بسیاری است. بنده صریحاً اعلام میکنم رئیسجمهور آمریکا، رئیسجمهور فرانسه و نخستوزیر انگلیس جنایتکارند و جنایت کردند! البتّه طَرْفی هم نخواهند بست، سودی هم نخواهند برد؛ همچنانکه در این سالهای گذشته در عراق، در سوریه، در افغانستان حضور پیدا کردند و از این قبیل جنایات انجام دادند و هیچ سودی هم نبردند. اینهایی که تازه آمدهاند سرِ کار در آمریکا، مثل این کسانی که تازه وارد عالَم چاقوکشی شدهاند -این چاقوکشهای تازهکار و بیتجربه که به هرجا میرسند یک نیش چاقویی میزنند- نمیفهمند چهکار دارند میکنند؛ تا وقتی توی دهانشان بخورد؛ وقتی توی دهانشان خورد، آنوقت میفهمند حساب چیست، کتاب چیست.

این معنایش چیست؟ اوّلین معنای این حرف این است که آنچه قدرتهای بزرگ میخواهند، لزوماً شدنی نیست؛ یعنی همه تصمیم گرفتند که ما از بین برویم و ما از بین نرفتیم. هشت سال همهی دنیا متّفق شدند علیه ما و با ما جنگیدند؛ این یک واقعیّتی است، همهی دنیا! باراک اوباما اولین آمریکایی آفریقایی تبار بود که در سال 2008 برای بالاترین مقام این کشور انتخاب شد. شاید برای اولین بار ترس و وحشت سرتاسر آمریکا را گرفته بود. ثانیاً خسارت زدید به ما در این چند روز، ممکن است در آینده هم خسارت بزنید؛ بدانید بیتقاص نخواهد بود. در خود بعضی از این کشورهای مجاور ما هم گاهی باور نمیشد که میتوان اینچنین عملی را، اینچنین حرکتی را انجام داد، امّا خب وادار شدند، وارد میدان شدند، موفّق شدند، باور کردند.

ما بحمداللّه توانستیم، موفّق هم شدیم، بعد از این هم همین خواهد بود. ؛ بعد از این هم همینجور خواهد بود. مسائل داخلی و خارجیِ متعدّد دیگری هم هست. امروز شما نگاه کنید مسئلهی داعش، موضوع داعش درواقع دارد به پایان میرسد، تکفیریها بهطورکامل منزوی هستند، وضعی که آنها میخواستند از بین برود تا به جای آن یک وضع دیگری به وجود بیاورند، استقرار بیشتری پیدا کرده، و درست نقطهی مقابل آنچه آمریکا میخواسته تحقّق پیدا کرده. در سال ۲۰۰۵، طوفان کاترینا تمام ایالت های علف کوست جنوبی را در هم نوردید، و با تخریب بسیار بیش از هزار کشته بر جای گذاشت.

اما سال بعد بورس اوراق بهادار نیویورک سقوط کرد و آمریکا دچار رکود شد. یک ماه بعد، بابی کندی، بعد از برگزاری یک کمپین در لس آنجلس با شلیک گلوله کشته شد. بعد از این هم آمریکا بداند، هرچه خرج کند، هرچه تلاش بکند، قطعاً در این منطقه هیچچیز گیرش نخواهد آمد. باذناللهتعالی در همهی عرصهها آمریکا را ما مأیوس خواهیم کرد؛ آن کسانی که قبلاً در رأس حکومت آمریکا بودند، بیکار نبودند، آنها هم خیلی کار میکردند. این را همه بدانند -هم دشمن بداند، هم دوستان با اخلاص بدانند، هم آن دوستانی که گاهی دلشان میلرزد بدانند- که جمهوری اسلامی مستحکم ایستاده است و بدانید آنها نمیتوانند به ما سیلی بزنند، ما به آنها سیلی خواهیم زد.

در مقابل قدرتها؛ نه، شما ملاحظه کردید این چند توطئهی پیدرپی که در این منطقه، آمریکا و صهیونیسم و ارتجاع عرب و دیگران به وجود آورده بودند، همه با اقتدار جمهوری اسلامی نابود شد، از بین رفت؛ یکی از آنها همین مسئلهی گروه تکفیری غیر انسانی داعش بود که خب بحمدالله با همّت جوانان، با همّت مردان مؤمن، با همّت کسانی که نیروی مقاومت را قبول داشتند، نابود شد، از بین رفت؛ خب این کار کوچکی نیست، کار خیلی بزرگی است!

در شکست صهیونیستها از حزبالله لبنان، اینها خب پشت قضیّه بودند، همانوقت بود که وزیر خارجهی آمریکا گفت که خاورمیانه در حال یک زایمان است؛ خیال میکردند که حالا دارد یک کار بزرگی انجام میگیرد. جاده برابری حقوق سیاهپوستان در دست ساخت بود. این هم حقوق بشرشان است. در قضیّهی مقاومت، آمریکاییها تصمیم گرفتند ریشهی مقاومت را در غرب آسیا بکَنند، مطمئن هم بودند که این کار را خواهند کرد؛ ما ایستادیم، ما گفتیم نمیگذاریم. بر اساس آماری که در این زمینه ارائه شده مشخص شده که کشور آمریکا فقط در 6 ماهه ی نخست امسال 22 تن میگو از کشور ما خریداری کرده که ارزش آن حدود 100 هزار دلار است.

دیدگاهتان را بنویسید